Съдържание

Посетители

В момента има 165  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1071/2018

Изх. №3935(1)/19.11.2018 г.

инвестиционно предложение “Преустройство и промяна предназначението на „Бар – кафе“ в „Игрална зала“, разположен на първи етаж на сграда находяща се в УПИ I- 819, 820, кв. 48 по плана на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

Възложител:„АГРОИНВЕСТ ЕМД“ЕООД ЕИК 200582951

Във връзка с внесеното от Вас уведомления с вх. №3935/13.11.2018 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение “Преустройство и промяна предназначението на „Бар – кафе“ в „Игрална зала“, разположен на първи етаж на сграда находяща се в УПИ I- 819, 820, кв. 48 по плана на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация с инвестиционното предложение се предвижда преустройство и промяна предназначението на „Бар – кафе“ в „Игрална зала“, разположен на първи етаж на сграда находяща се в УПИ I- 819, 820, кв. 48 по плана на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград. В игралната зала ще се разположат 15 броя хазартни игрални автомата
Сградата е електрозахранена, водоснабдена и свързана с канализационната мрежа на населеното място. Не се предвижда промяна на съществуващата или изграждане на нова техническа инфраструктура.
Така заявено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо са разположени две защитени зони BG0002003 „Кресна“ за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД - 748/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 97/2008 г.) и BG0000366 „Кресна - Илинденци“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 21/2007 г.) .
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение “Преустройство и промяна предназначението на „Бар – кафе“ в „Игрална зала“, разположен на първи етаж на сграда находяща се в УПИ I- 819, 820, кв. 48 по плана на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград