Съдържание

Посетители

В момента има 101  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1069/2018

Изх. №3930(1)/19.11.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на външно ел. захранване и бетонен комплектен трансформаторен пост за новостроящо се предприятие за продукти ниско напрежение в ХVІІІ-602,1589 от кв. 177 (имот с идентификатор 56126.602.1589 по КК и КР) по плана гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „АББ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, клон Петрич“ ЕИК 831133152 0038

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №3930/13.11.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Изграждане на външно ел. захранване и бетонен комплектен трансформаторен пост за новостроящо се предприятие за продукти ниско напрежение в ХVІІІ-602,1589 от кв. 177 (имот с идентификатор 56126.602.1589 по КК и КР) по плана гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
За инвестиционното предложение за „Изграждане на предприятие за продукти ниско напрежение в ХVІІІ-602,1589 от кв. 177 (имот с идентификатор 56126.602.1589 по КК и КР) по плана гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, директорът на РИОСВ – Благоевград се е произнесъл на основание по реда и при условията на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС с писмо с изх. №2184(1)/21.06.2018 г.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда изграждане на външно ел. захранване за обекта. Електроснабдяването е предвидено от новоизградена кабелна мрежа Ср. Н. Ще бъде изграден бетонен комплексен трансформаторен пост с мощност до 1000 кVа на имотната граница. Същият ще се захрани чрез подземно положен кабел от съществуващ кабел 20 кV.
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо e разположена границата на защитена зона BG0000167 «Беласица» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000167 «Беласица». В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на външно ел. захранване и бетонен комплектен трансформаторен пост за новостроящо се предприятие за продукти ниско напрежение в ХVІІІ-602,1589 от кв. 177 (имот с идентификатор 56126.602.1589 по КК и КР) по плана гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград