Съдържание

Посетители

В момента има 119  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1046/2018

Изх. №3899(1)/15.11.2018 г.

инвестиционно предложение „Разширение на инвестиционно предложение „Доставка и монтиране на оборудване за производство на метални изделия в поземлен имот с идентификатор 61813.750.208 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: „РЕДИВИВУС“ ЕООД ЕИК 101752124

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №3899/09.11.2018 г. на РИОСВ – Благоевград за разширение на инвестиционно предложение „Доставка и монтиране на оборудване за производство на метални изделия в поземлен имот с идентификатор 61813.750.208 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Разширение на инвестиционно предложение „Доставка и монтиране на оборудване за производство на метални изделия в поземлен имот с идентификатор 61813.750.208 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
За инвестиционното предложение „Доставка и монтиране на оборудване за производство на метални изделия в поземлен имот с идентификатор 61813.750.208 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ с писмо с Изх. №3273(2)/29.09.2018 г. на РИОСВ – Благоевград, възложителят е информиран, че за същото не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху защитените зони и не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация разширението на горецитираното инвестиционно предложение е свързано с предвиждания да бъдат доставени и монтирани и следните машини: машина за огъване на ковано желязо и CNC Routr за обработване на метали, дърво и пластмаса.
С инвестиционното предложение не се предвижда промяна на дейността, както и изграждане на нова и/или изменение на съществуващата техническа и пътна инфраструктура.
Така заявеното инвестиционно предложение за разширение на инвестиционното предложение за „Доставка и монтиране на оборудване за производство на метални изделия в поземлен имот с идентификатор 61813.750.208 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0001021 „Река Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Разширение на инвестиционно предложение „Доставка и монтиране на оборудване за производство на метални изделия в поземлен имот с идентификатор 61813.750.208 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград