Съдържание

Посетители

В момента има 97  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1036/2018

Изх. №3722(1)/15.11.2018 г.

инвестиционно предложение „Стоманобетонова укрепителна стена на скат в участък от път III-107 /I-79 - Рила - Рилски манастир - Кирилова поляна/ при км 31+028 - 31+077, находяща се в поземлен имот с идентификатор 62685.60.48 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на н. м. Рилски манастир, община Рила, област Кюстендил“

Възложител:ОБЩИНА РИЛА, РИЛСКА СВЕТА ОБИТЕЛ

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №3722/25.10.2018 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение „Стоманобетонова укрепителна стена на скат в участък от път III-107 /I-79 - Рила - Рилски манастир - Кирилова поляна/ при км 31+028 - 31+077, находяща се в поземлен имот с идентификатор 62685.60.48 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на н. м. Рилски манастир, община Рила, област Кюстендил“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на стоманобетонова укрепителна стена на скат в участък от път III-107 /I-79 - Рила - Рилски манастир - Кирилова поляна/ при км 31+028 - 31+077 с цел осигуряване безопасността на движението като предпазва от свличащи се камъни и земни маси. Предвидената подпорна стена попада в частта от поземлен имот с идентификатор 62685.60.48 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на н. м. Рилски манастир, община Рила, област Кюстендил, попадаща в обхвата на обект Рилски манастир. Общата дължина на стената е 45 м като същата се предвижда да бъде разделена на ламели по 6 м, като крайните ще са с дължина 4.40-4.50 м, вписани в общия ансамбъл на участъка и в съответствие с вече изградената и облицована стена на институционалната инфраструктура на Рилска Света Обител. Технологичните етапи на строителството са:
• Етап 1 - Временна организация на движението, включващ следните дейности: уширяване на пътя откъм ската с 2.00 – 3.00 м с откосиране; временно чакълиране на лентата за преминаване; изземане на дясната лента от пътя с дълбочина 1.20 м; укрепване на изкопа с ограничителна дървена ограда и поставяне на временна сигнализация и маркировка.
• Етап 2 – Строителство на стената, включващ следните дейности: разкъртване на останалата стара зидария и депониране на камъка за повторна употреба до близкото уширение; направа на временна рампа за достъп на багер до основите на стената; изпълнение на стената на ламели (3 броя) и заскалявка зад нея с камък от стара каменна зидария; направа на уплътнен обратен насип; възстановяване на настилката на пътя; облицовка на новата стоманобетонова стена с формен камък; монтиране на предпазна ограда парапет.
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение попада в границите на една защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), а именно: Природен парк „Рилски манастир“, обявен като част от Народен парк „Рила“ със Заповед №114/24.02.1992 г. на министъра на околната среда (ДВ, бр. 20/1992 г.), видоизменена със Заповед № РД-247/19.07.1999 г. на министъра на околната среда и водите и прекатегоризиран в природен парк „Рилски манастир“ със Заповед № РД-310/26.06.2000 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 56/2000 г.). Защитената територия има действащ План за управление, утвърден с Решение №121/12.03.2010 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 23/2010 г.).
Инвестиционното предложение попада и в границите на следните две защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, чийто граници се припокриват изцяло:
• защитена зона BG0000496 „Рилски манастир“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №335/26.05.2011 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 41/2011 г.);
• защитена зона BG0000496 „Рилски манастир“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-886/25.11.2013 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 107 от 2013 г.).
Извършената проверка за допустимост на основание чл. 2, ал. 2, по реда и при условията на чл. 12, ал. 2 във връзка с ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за ОС установи, че дейностите, които се предвижда да се извършват чрез реализацията на инвестиционното предложение са допустими спрямо режима на защитена зона BG0000496 „Рилски манастир“ за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването ѝ и спрямо режима на природен парк „Рилски манастир“ определен със Закона за защитените територии, Заповедта за обявяване и Плана за управление на парка.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че с осъществяването им не се създават условия и предпоставки за унищожаване и/или увреждане и трансформация на природни местообитания, предмет на опазване в защитените зони , не се очаква пряко или косвено унищожаване и/или увреждане на местообитания на видове, включително и птици, предмет на опазване в гореописаните защитени зони, както и за създаване на трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими и не се очаква да доведат до значително безпокойство върху видовете, предмет на опазване в зоните, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Стоманобетонова укрепителна стена на скат в участък от път III-107 /I-79 - Рила - Рилски манастир - Кирилова поляна/ при км 31+028 - 31+077, находяща се в поземлен имот с идентификатор 62685.60.48 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на н. м. Рилски манастир, община Рила, област Кюстендил“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен незабавно да уведоми компетентния орган за промените.
Във връзка с горното, на основание §7 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за защитените територии и Заповед № РД-505/21.07.2017 г. на министъра на околната среда и водите, РИОСВ – Благоевград съгласува реализацията на дейностите предвидени с горепосоченото инвестиционно предложение „Стоманобетонова укрепителна стена на скат в участък от път III-107 /I-79 - Рила - Рилски манастир - Кирилова поляна/ при км 31+028 - 31+077, находяща се в поземлен имот с идентификатор 62685.60.48 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на н. м. Рилски манастир, община Рила, област Кюстендил“.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград