Съдържание

Посетители

В момента има 93  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1035/2018

Изх. №3127(5)/15.11.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на сграда със складове, магазини и жилищна част в поземлен имот с идентификатор 02676.180.58, местност Рупчовец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Възложител:„ПОЛИС ПРОПЪРТИ“ ЕООД ЕИК 204893540

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №3127/31.08.2018 г. и допълнителна информация и документация към него с Вх. №3127(4)/02.11.2018 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на сграда със складове, магазини и жилищна част в поземлен имот с идентификатор 02676.180.58, местност Рупчовец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация с инвестиционното предложение се предвижда в поземлен имот с идентификатор 02676.180.58 с площ 1000 кв. м, разположен в местността Рупчовец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград да се изгради сграда със складове и магазини за плодове и зеленчуци, и жилищна част. Водоснабдяването на имота се предвижда да се осъществи от съществуващ водопровод, минаващ по улица граничеща с имота. Отпадъчните води се предвижда да се заустват в канализацията на населеното място. Съгласно становище на „ЧЕЗ Разпределение България“ с Изх. № 1203079281 /01.11.2018 г., имотът ще бъде захранен с ел. енергия чрез изтегляне на нова въздушно-кабелна линия с дължина около 150 м по съществуваща мрежа ниско напрежение. Няма да се изгражда нова линия НН (стълбовете са съществуващи, по тях има изтеглена въздушна мрежа НН).
Така заявено, инвестиционното предложение „Изграждане на сграда със складове, магазини и жилищна част в поземлен имот с идентификатор 02676.180.58, местност Рупчовец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“ не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Инвестиционните предложения не попадат в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР. Най-близо са разположени следните защитени зони: защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.) и защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-572 от 08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84 от 2008 г.), чийто граници се припокриват изцяло.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същото ще се реализира извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на сграда със складове, магазини и жилищна част в поземлен имот с идентификатор 02676.180.58, местност Рупчовец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания на гореупоменатото инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомленията или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промени.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград