Съдържание

Посетители

В момента има 34  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1/2018 г.

Възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Инвестиционно предложение: „Изграждане на спортен комплекс „Левуново“ в поземлен имот №015006 в землището на Левуново, община Сандански, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.12/12.02.2016 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация имот №015006 е площ 26.655 дка и начин на трайно ползване „спортен терен“. Теренът е затревен, но неподдържан, няма изградена инженерна инфраструктура водопровод и ел. провод, липсва ограда, поради което се нуждае от основен ремонт. С настоящето инвестиционно предложение се предвижда в имота да се изградят:
- футболен терен с естествена настилка с размери 68.0 м/105.0 м, което включва изграждане на дренажна система, полагане на слой от едър трошен чакъл, изграждане на напоителна система, полагане на слой дребен чакъл, на слой едър речен пясък; на хумусен почвен слой и фино заравняване на повърхността, полагане на готови тревни чимове;
- футболен терен с изкуствена настилка с размери 62.0 м/90.0 м, включващо полагане на слой едър трошен камък, на слой от дребен чакъл, насипване на сипица и полагане на гумирана основа и изкуствена трева;
- трибуна със закрити помещения - 15 м/50 м;
- помещения за съблекални, санитарни възли и складови помещения;
- паркинг с площ 1070 м2;
- хотелска част с капацитет 32 места за настаняване и спортно-възстановителен център;
- ограда - 60 см бетон и метални пана с дължина 630 м около имота.
Електрозахранването е предвидено да се осъществи от мрежата НН на населеното място. Водоснабдяването ще се осигури от водопроводната мрежа на с. Левуново, а отпадъчните води ще се заустват в изгребна яма в имота.
Съгласно становище с изх. № П-01-442/21.12.2017 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ инвестиционното предложение е допустимо спрямо Плана на управление на речните басейни на ЗБР (2016 – 2021 г.) и Плана за управление на риска от наводнения на ЗБР (2016 – 2021 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията в становището.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 10 буква „б“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони чрез процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.
При извършената проверка по отношение местоположението на имотите, в който е предвидено да се реализира инвестиционното предложение, спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР. Най-близо е разположена защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.).
След анализ на представената информация и документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони.

Копие от писмото е изпратено до кмета на с. Левуново и Басейнова дирекция ЗБР.