Съдържание

Посетители

В момента има 489  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №94/2017 г.

Инвестиционно предложение: „Бутилиране на изворна вода, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец в УПИ II, пл. № 521, кв. 81 по плана на с. Катунци, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „ГД ИНВЕСТ“ ООД, с. Катунци, община Сандански

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.12/12.02.2016 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация в горепосочения имот е изградена сграда със застроена площ 750 м2 с предназначение склад за готова продукция, която е част от цех за бутилиране на минерална вода и безалкохолни напитки.
С инвестиционното предложение е предвидено в съществуващата сграда да бъде монтирана поточна линия за бутилиране на изворна вода за 4000 бутилки на час от 500 мл и изграждане на ново водовземно съоръжение (тръбен кладенец) с прогнозна дълбочина 65 м. Предвидено е от тръбния кладенец да бъдат добивани 5000 м3/годишно вода, което ще бъде използвано само за бутилиране. Питейно - битовото водоснабдяване на обекта, както и измиването на бутилките преди пълнене ще се осъществява от водопроводната мрежа на с. Катунци. Битовите отпадъчни води и водата от измиване на бутилките се предвижда да се заустват в канализационната мрежа на населеното място. Имотът е захранен с електроенергия. Транспортният достъп до имота се осъществява по улица.
Предвид гореизложеното така заявената дейност за добив на подземни води чрез изграждане на водовземно съоръжение (тръбен кладенец) с прогнозна дълбочина 65 м попада в т. 2, буква „г“ на Приложение № 2 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и утвърдените планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-533/24.10.2017 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за сведение и съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ (2016 - 2021 г.) и ПУРН (2016 - 2021 г.) на ЗБР при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 3, т. 7, т. 8, и т. 9 от становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо от местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение са разположени границите на защитени зони BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г. изм. и доп.) и BG0002072 “Мелнишки пирамиди” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-283/16.03.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 29/2010 г.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаните защитени зони.
След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” и BG0002072 “Мелнишки пирамиди”.
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Сандански и с. Катунци и директора на БД „ЗБР“.