Съдържание

Посетители

В момента има 326  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №92/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на въздушно трасе на кабел ниско напрежение до имот № 007015, местност „Бръцко поле“, землище на с. Коларово, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: С. Д.

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.12/12.02.2016 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

С настоящето инвестиционно предложение се предвижда изграждане на трасе на външно кабелно електрозахранване до имот № 007015, местност „Бръцко поле“, землище на с. Коларово, община Петрич за захранване на помпа за напояване на съществуващи насаждения. Трасето ще започне от имот с № 008011 (частна собственост) и ще премине през имоти общинска собственост с №000009 (полски път), №000010 (канал) и № 007072 (полски път).
Дължината на проектния въздушен електропровод ще бъде около 378 м. Предвижда се поставяне на железни стълбове.
Преносът на електроенергия по надземни кабели е включен в т. 3, буква „б“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.
От предоставената документация става ясно, че за реализиране на инвестиционното намерение е необходимо да бъде изработен Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за въздушно трасе на кабел ниско напрежение до имот с № 007015, местност „Бръцко поле“, землище на с. Коларово, община Петрич, област Благоевград.
Тъй като предвижданията и обхвата на инвестиционното предложение съответстват на предвижданията и обхвата на изработвания ПУП-ПП, считаме за целесъобразно да допуснем прилагането на разпоредбата на чл. 91, ал. 2 от ЗООС и извършването само на една от оценките по реда на глава шеста на ЗООС, която в случая да е процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Съобразно това, предвид разпоредбата на чл. 21, т. 2 от Наредбата за ОВОС, за достатъчно основание за одобряване на проекта на ПУП-ПП, следва да се счита постановено положително решение в резултат на процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС. Обръщаме Ви внимание, че за потвърждаване на последното е наложително окончателният проект на ПУП-ПП да съответства напълно на предмета и обхвата на инвестиционното предложение, за което е проведена процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Имотът и трасето, предмет на инвестиционното предложение не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0001023 „Рупите-Струмешница”, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 802/2007 г. на Министерския съвет (ДВ бр. 107/2007 г.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.
След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите-Струмешница”.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Петрич и с. Коларово