Съдържание

Посетители

В момента има 105  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №91/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Реконструкция на довеждащ водопровод за гр. Петрич и изграждане на допълнителен резервоар с обем 1000 м3 в поземлен имот с идентификатор 56126.603.9461 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА ПЕТРИЧ

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.12/12.02.2016 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация и документация с инвестиционното предложение се предвижда:
- реконструкция на две съществуващи трасета на водопроводите за DN 400 мм и DN 400 мм на довеждащите водопроводи;
- изграждане на допълнителен резервоар с обем 1000 м3. Резервоарът с размери 13,8/20, 8/3,5 ще бъде полувкопан с една суха камера и две мокри и ще се захранва от довеждащ водопровод DN 400 мм.
Инвестиционното предложение за изграждане резервоар с обем 1000 м3 м попада в обхвата на т. 10, буква „з“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и план за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-322/05.10.2017 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ (2016-2021 г.) и ПУРН (2016 – 2021 г.) на ЗБР при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията описани в т.3 и т. 6 от настоящето становище.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони чрез процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.
При извършената проверка по отношение местоположението на имотите, в който е предвидено да се реализира инвестиционното предложение, спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че:
• част от трасето на водопровода, предмет на инвестиционното предложение, попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, а именно:
 защитена местност „Бабите“, обявена за буферна зона на резерват „Конгура“ със Заповед №671/15.06.1988 г. на председателя на Комитета за опазване на околната среда при Министерски съвет (ДВ, бр. 52/1988 г.), прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-421/18.06.2007 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 61/2007 г.);
 природен парк „Беласица“, обявен и в граници определени със Заповед № РД-925/28.12.2007 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 8/2008 г.).
Съгласно Плана за управление на Природен парк „Беласица“, приет с Решение №120/24.02.2016 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 17/2016 г.), инвестиционното предложение попада в следните зони: зона ІІ - Туристическа зона, зона ІV - Зона за приоритетно за опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие и подзона ІV-А ЗМ „Бабите“;
• част от трасето на водопровода, предмет на инвестиционното предложение, попада и в границите на една защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР, а именно: защитена зона BG0000167 „Беласица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г., изм. и доп.).
Извършената към момента проверка за допустимост на основание чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена местност „Бабите“, определен със ЗЗТ и заповедта за обявяването ѝ, както и с режима на Природен парк „Беласица,“ определен със ЗЗТ, заповедта за обявяването му и с Плана за управлението му.
Въз основа на възможността предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, РИОСВ – Благоевград ще се произнесе с преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на така заявеното инвестиционното предложение върху защитените зони на етапа на внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване от ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“