Съдържание

Посетители

В момента има 139  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №82/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на два броя оранжерии и селскостопанска постройка в имоти № 018022, местност „Песъците“ и № 019009, местност „Погреби“, землище на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: Х. И. Д.

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.12/12.02.2016 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда в земеделска земя с обща площ 10.540 дка да бъдат изградени два броя оранжерии и селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, в това число и помещение за обитаване.
Електроснабдяването на имотите е предвидено да се осъществи от съществуващата електропреносна мрежа НН чрез подземноположен кабел, като на имотната граница на имот № 019009 ще бъде монтирано ГЕТ.
Водоснабдяването за питейно-битови нужди е предвидено да се осъществи от съществуващ водопровод за с. Ново Делчево чрез изграждане на водопроводно отклонение. Битовите отпадъчни води от обектите е предвидено да бъдат зауствани в съществуващ уличен канал.
За напояване на зеленчуковите насаждения е предвидено изграждане на капкова система за напояване, която ще бъде захранвана с вода, в размер на 5100 м3 за поливен сезон, от съществуващ напоителен канал, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД, клон Струма - Места.
Предвидено е оранжериите да бъдат отоплявани с парно на пелети.
Транспортния достъп до имотите ще се осъществява по полски пътища.
Предвид гореизложеното така заявеното инвестиционно предложение попада в т. 1, буква „в“ на Приложение № 2 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.
Съгласно становище с изх. № П-01-237/07.09.2017 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за сведение и съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ (2016 - 2021 г.) и ПУРН (2016 - 2021 г.) на ЗБР при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 7 и т. 9 от становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени границите на защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница”, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 802/2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 107/2007 г.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.
След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в гореописаната защитена зона.

Копие от писмото е изпратено до кмета на община Сандански, кмета на с. Ново Делчево и БДЗБР.