Съдържание

Посетители

В момента има 102  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №76/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на многофункционална спортна зала в поземлен имот с идентификатор 65334.301.954 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.12/12.02.2016 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация в горепосочения имот, представляващ урбанизирана територия с площ 20.631 дка и начин на трайно ползване „за друг вид застрояване“ са изградени 10 броя едноетажни сгради с предназначение „сгради със специално предназначение“.
С настоящото инвестиционно предложение се предвижда по - голямата част от същите да бъдат разрушени и да бъде изградена многофункционална спортна зала, отговаряща на изискванията за провеждане на международни състезания на федерациите по съответните спортни игри на закрито, а именно волейбол, баскетбол, хандбал, футбол на малко поле, тенис на корт, бадмингтон. В спортната зала е предвидено да се практикуват и други видове спорт, като спортна гимнастика, бокс, борба и др. Трибуните на сградата е предвидено да са със седалки за приблизително 506 души. С намерението е предвидено изграждане на игрища за игри на открито с капацитет на трибуните за зрители около 1000 души. В границите на имота е предвидено да бъдат осигурени необходимите паркоместа за около 120 места за леки коли и автобуси.
Водоснабдяването на обекта е предвидено от изградената за имота водопроводна мрежа, а заустването на отпадъчните води е предвидено да се осъществи в съществуващата за имота канализация. С предложението е предвидено монтиране на нов трансформатор в сградата на съществуващия трафопост и изграждане на нова вътрешна за имота подземна електроснабдителна мрежа.
Предвидено е спортната зала да бъде отоплявана с природен газ чрез газопроводно отклонение с дължина около 60 м от изградения по бул. „Тодор Каблешков“ газопровод.
Транспортния достъп до имота ще се осъществява по прилежащи улици.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 10, буква „б“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони чрез процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.
При извършената проверка по отношение местоположението на имота, в който е предвидено да се реализира инвестиционното предложение (поземлен имот с идентификатор 65334.301.9524 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград), спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР. Най - близо са разположени защитена зона BG0002098 „Рупите” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 28/2008 г.) и защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.).
След анализ на представената информация и документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони, според която инвестиционното предложение „Изграждане на многофункционална спортна зала в поземлен имот с идентификатор 65334.301.9524 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Сандански.