Съдържание

Посетители

В момента има 180  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №67/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на външно кабелно електрозахранване на базова станция №2112, находяща се в имот № 007001, землище на с. Габрене, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.12/12.02.2016 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация се предвижда изграждане на трасе на въздушно ел. проводно отклонение за захранване на Базова станция № 2112, находяща се в имот с № 007001, местност „ВИС“, землище на с. Габрене, община Петрич. Трасето ще премине през имоти общинска собственост с №№000015 и 000052 (пасище, мера).
Захранването на „Базова станция №2112“ ще се реализира от съществуващ в близост ЖР стълб от въздушен електропровод 20 kV. От ЖР стълб до МТП ще бъде изграден въздушен ел. провод 20 kV, а от МТП до площадката на базовата станция ще бъде положен подземен кабел НН. Дължината на проектния въздушен електропровод 20 kV ще бъде 322.9 м.
Преносът на електроенергия по надземни кабели е включен в т. 3, буква „б“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.
С Решение № 518 по Протокол №20/11.04.2017 г. от проведено заседание на Общински съвет- гр. Петрич е допуснато изработване на Подробен устройствен план – изменение на парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на въздушно ел. проводно отклонение 20 kV за захранване на Базова станция № 2112, находяща се в имот с № 007001, местност „ВИС“, землище на с. Габрене, община Петрич. Тъй като предвижданията и обхвата на инвестиционното предложение съответстват на предвижданията и обхвата на изработвания ПУП – ПП за имота, считаме за целесъобразно да допуснем прилагането на разпоредбата на чл. 91, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и извършването само на една от оценките по реда на глава шеста на ЗООС, която в случая да е процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Съобразно това, предвид разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от Наредбата за ОВОС за достатъчно основание за одобряване проекта на ПУП – ПП, следва да се счита постановено положително решение в резултат на процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС. Обръщаме Ви внимание, че за потвърждаване на последното е наложително окончателният проект на ПУП – ПП да съответства напълно на предмета и обхвата на инвестиционното предложение, за което е проведена процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони чрез процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.
При извършената проверка по отношение местоположението на имотите засегнати от предвижданията на инвестиционното предложение (поземлени имоти с номера 000015, 000052 и 007001 в землището на с. Габрене, община Петрич, област Благоевград) спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, но попада в границите на една защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР, а именно: защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 107/2007 г., изм. и доп.).
Въз основа на възможността предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, РИОСВ – Благоевград ще се произнесе с преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на така заявеното инвестиционното предложение върху защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ на етапа на внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване от ОВОС, в която следва да се предостави пълна информация за вида и начина на изграждане на въздушния електропровод, вкл. и за необходимост от направа на временни пътища за достъп, вида и начин на извършване на изкопни работи, наличната тревна, храстова и дървесна растителност в обхвата на трасето и сервитута и за необходимост от премахване на същата.

Копие от писмото е изпратено до кмета на община Петрич и Кметство с. Габрене