Съдържание

Посетители

В момента има 672  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №62/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Преустройство на съществуваща сграда, разположена в УПИ VII, кв. 1 по плана на стопански двор „Мацкова градина“, местност „Друма“, землище на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград в предприятие за производство на млечни продукти“

Възложител: „АЛЕКС - АВ“ ЕООД, гр. Сандански

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.12/12.02.2016 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация в горепосочения имот е изградена масивна сграда с предназначение дърводелска работилница. С настоящото инвестиционно предложение се предвижда преустройство на същата и изграждане на пристройка със застроена площ 500 м2 с цел същите да бъдат използвани за предприятие за имитиращи млечни продукти.
Електрозахранването на имота е осигурено от собствен трафопост. Водоснабдяването на имота е осигурено от изградената водопроводна мрежа на населеното място. Образуваните битови и промишлени отпадъчни води е предвидено да бъдат зауствани в съществуващата канализация на населеното място. Предвидено е образуваните производствени води в количества около 4 м3/дневно да бъдат пречиствани в мазниноуловител преди заустването им в съществуващата канализация на населеното място.
Транспортния достъп до имота ще се осъществява по черен път и бетонов път.
Предвид гореизложеното така заявеното инвестиционно предложение попада в т. 7, буква „в“ на Приложение № 2 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близко е разположена защитена зона BG0002098 “Рупите” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 28/2010 г.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп..), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.
След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове птици и популации предмет на опазване в защитена зона BG0002098 “Рупите”.

Копие от писмото е изпратено до кмета на община Сандански и кметство с. Поленица.