Съдържание

Посетители

В момента има 172  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №49/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Преустройство и промяна на предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.614.380.1.7 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „за офис“ в „сладкарска работилница“

Възложител: „ЕН ДЖИ БЕЙКЪРИ“ ЕООД

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.12/12.02.2016 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация се предвижда преустройство на съществуващо помещение със застроена площ 112.7 м2 в сладкарска работилница. Технологичният процес на производство ще включва следните етапи: приемане на суровините (брашно, захар, яйца, млечни продукти, шоколади и др.); обработка на суровините; изпичане; оформяне на крайните продукти; опаковане; етикетиране и продажба. Предвидено е в сладкарската работилница да се произвеждат различни сладкарски изделия в количество до 6000 кг/годишно.
Помещението ес изградена техническа инфраструктура – захранено с ел. енергия и вода, отпадъчните води се отвеждат в градската канализационна мрежа.
Заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 7 буква „д“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ-Благоевград.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение не е предвидено да се реализира в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом – Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет.
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.
След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитена зона BG0001022 „Орановски пролом – Лешко“.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Благоевград.