Съдържание

Посетители

В момента има 140  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №47/2017 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на система за капково напояване на съществуващи ябълкови насаждения и сондажен кладенец в имот № 000006, местност „Корекцията“, землище на с. Драгодан, община Кочериново, област Кюстендил“

Възложител: „МУРСАЛЕВО ПРОДЖЕКТ“ ЕООД

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.12/12.02.2016 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:
За инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване на съществуващи ябълкови насаждения и сондажен кладенец в имот № 000006, местност „Корекцията“, землище на с. Драгодан, община Кочериново, област Кюстендил“ е проведена процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС, приключила с Решение № БД-35-ПР/27.06.2016 г. на директора на РИОСВ-Благоевград. Със същото е предвидено изграждане на система за капково напояване на съществуващите ябълкови насаждения с площ 130 дка. Необходимите водни количества в размер на 1500 м3 ще бъдат осигурявани от предвиден за изграждане сондажен кладенец с дълбочина 10 м в североизточната част на имота.
С настоящото инвестиционно предложение се предвижда промяна в мястото на изграждане и дълбочината на водовземното съоръжение, както и в годишното водно количество необходимо за напояване на насажденията в размер на 22750 м3.
Сондажния кладенец ще бъде с дълбочина 40 м и координати N 42°07ʹ 6.04ʺ и Е 23°01ʹ44.27ʺ.
Предвид гореизложеното така заявеното инвестиционно предложение самостоятелно попада в т. 2, буква „г“ на Приложение № 2 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.
РИОСВ - Благоевград информира, че на основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и утвърдените планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-93/13.04.2017 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за сведение и съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ (2016 - 2021 г.) и ПУРН (2016 - 2021 г.) на ЗБР при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 2, т. 6, т. 7, т. 8 и т. 9 от становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на Защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Същият попада частично (около139.187 дка) в границите на защитена зона BG0001013 „Скрино“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г., изм. и доп.).
Изменението на инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираната горе защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.).
След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че изменението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитена зона BG0001013 „Скрино“.
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Кочериново, с. Драгодан и БДЗБР.