Съдържание

Посетители

В момента има 962  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №43/2017 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в имот № 004043, местност „Мокра поляна“, землище на с. Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.12/12.02.2016 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Предмет на настоящето инвестиционно предложение е изграждане на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци на площ от 10 800 м2 – част от площта на Регионално депо за неопасни отпадъци в имот № 004043, местност „Мокра поляна“, землище на с. Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград, с издадено Комплексно разрешително (КР) № 353-Н1/2012 г.
Площадката за компостиране е оразмерена да приема до 2500 тона зелени отпадъци годишно. На площадката ще бъдат извършвани следните технологични операции:
• Доставка, приемане и временно съхраняване на отпадъците;
• Компостиране на отпадъците. Ще бъдат разгледани следните технологични решения – открито компостиране на отпадъците в редове и компостиране на отпадъците в открити клетки с навес;
• Обработка и пресяване на готовия компост;
• Съхранение на готовия компост.
Проектният капацитетът на инсталацията за предварително третиране на смесени битови отпадъци е до 16 000 тона/годишно. На площадката ще бъдат извършвани следните технологични операции:
• Приемане на отпадъците;
• Временно съхраняване на постъпващите отпадъци;
• Сепариране на рециклируеми материали и RDF;
• Временно съхраняване на готова продукия;
• Стабилизиране на отпадъците.
Предвижда се изграждане на приемна зона, която да обслужва двете инсталации и ще включва съществуващи КПП и кантар и нови работилница, битови контейнери и администрация.
За водоснабдяването на инсталациите се предвижда водопроводно отклонение от съществуващ водопровод, като необходимото водно количество е в размер на 1,5 м3/ден. За противопожарно водоснабдяване се предвижда реконструиране на довеждащия извънплощадков водопровод.
Формираните битови - отпадъчни води, чрез предвидена за изграждане канализация ще бъдат отвеждани в съществуващо съоръжение на площадката на депото, включващо каламослоуловител, септична яма, филтриращи траншеи, разпределителна шахта и хлораторна шахта. Пречистените отпадъчни води постъпват в безименно дере, приток на р. Сушица.
Производствените отпадъчни води формирани от компостиращата инсталация в размер до 2 л/сек. и от сепариращата инсталация в размер до 5 л/сек., се предвижда да се пречистват в предвидена за изграждане пречиствателна станция, предназначена за третиране на инфилтратата на депото. Пречистените води ще се отвеждат в безименно дере, приток на р. Сушица.
Електрозхранването на двете инсталации ще се осъществи чрез изграждане на отклонения от съществуващата електропреносна мрежа на площадката на депото и собствен трафопост.
Предвид гореизложеното така заявеното инвестиционно предложение самостоятелно попада в обхвата на т. 11, буква „б“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-506/07.04.2017 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо Плана на управление на речните басейни на ЗБР (2016– 2021 г.) и Плана за управление на риска от наводнения на ЗБР (2016– 2021 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите.

ІІ. По отношение на изискванията на Глава седма, раздел ІІ от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

След приключване на задълженията Ви по реда на глава шеста от ЗООС е необходимо, за планирана промяна в работата на инсталацията с издадено КР № 353-Н1/2012 г., да уведомите Министерство на околната среда и водите, и Изпълнителна агенция по околна среда по реда на чл. 125, ал. 1, т. 1 от Глава седма на ЗООС.

ІІI. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 94 от 2012 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони чрез процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.
От извършената проверка по отношение местоположението на имота, в които е предвидено да се реализира инвестиционното предложение спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че имота, съответно инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР. Най-близо са разположени следните две защитени зони:
• защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-352/11.042013 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 48 от 2013 г.);
• защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.).
След анализ на представената информация и документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони, според която инвестиционното предложение „Изграждане на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в имот с номер 004043 в местността мокра поляна, землище на с. Делчево, община Гоце Делчев, област Благоевград“ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони.
Копие от писмото е изпратено до МОСВ, ИАОС, БДЗБР и кмета на с. Добротино, община Гоце Делчев.