Съдържание

Посетители

В момента има 200  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №40/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения до имоти в землището на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: „АРЕСГАЗ“ АД

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.12/12.02.2016 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

С инвестиционното предложение се предвижда разширение на газоразпределителната мрежа на гр. Благоевград, чрез присъединяване на нови битови и индустриални потребители в землището на с. Изгрев, община Благоевград, посредством изграждане на разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения с диаметри на тръбите от ф30 до ф225 PEHD полиетилен висока плътност, до границите на прилежащите имоти и газопроводна връзка към газоразпределителната мрежа в урбанизираната територия при бул. „Пейо Яворов“, гр. Благоевград.
Трасето на разпределителния газопровод ще премине през имоти №0.42 (за друг вид застрояване – кметство с. Изгрев), №0.53 (пасище – общинска собственост), №0.89, №0.91 (пътища – общинска собственост), №0.114 (водно течение – общинска собственост), №0.116 (път – общинска собственост), №1.25 (водно течение – общинска собственост), №1.37, №2.15 (пътища – общинска собственост).
Така заявеното инвестиционно предложение самостоятелно попада в обхвата на т. 10, буква „к“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ-Благоевград.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение не е предвидено да се реализира в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най – близо e разположена защитена зона BG0001022 «Орановски пролом - Лешко» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет.
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.
След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001022 «Орановски пролом - Лешко».
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Благоевград и кметство с. Изгрев.