Съдържание

Посетители

В момента има 91  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №38/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на търговски крайпътен комплекс – бензиностанция с АСГГ, обслужваща сграда и ЗОХ, паркинг за леки автомобили и ТИР паркинг, търговски площи, заведение за хранене в имоти с №№ 022067, 022049 и 022050 в землището на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „МАГРОТУРС“ ЕООД

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.12/12.02.2016 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация се предвижда в имот с №№ 022067, 022049 и 0220050 с обща площ 7.769 дка и начин на трайно ползване „нива“ да се изгради търговски крайпътен обект, включващ:
- АГСС, състояща се от 3 бр. колонпомпи за светли горива, 2 комбинирани колонки газ пропан-бутан, високо дебитна колона за ТИР, подземен газов резервоар 25 м3;
- обслужваща сграда със ЗОХ;
- сграда за търговски площи (мотел с капацитет 10 стаи за настаняване и заведение за хранене с капаците 20 места);
- паркинг с капацитет 18 места (10 за автомобили и 8 за ТИР).
Електрозахранването е предвидено да се осъществи чрез изграждане на трафопост в имота, който да се захрани от преминаващ през в обхвата на имотите ел. провод.
Водоснабдяването е предвидено да се осигури от водопроводната мрежа на с. Кулата като се изгради външен водопровод с дължина около 50 м. С цел осигуряване на вода за противопожарни нужди в размер на 3 л/сек се предвижда изграждане на собствен водоизточник с предполагаема дълбочина 12 м. Битовите отпадъчни води се предвижда да се заустват в изгребна яма в имота. Производствените отпадъчни води след преминаването им през каломаслоуловител ще се отвеждат в резервоар.
Достъпът до имота ще се осъществява чрез локално платно от първокласен път Е-79.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ-Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № № П-01-507/20.03.2017 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо Плана на управление на речните басейни на ЗБР (2016– 2021 г.) и Плана за управление на риска от наводнения на ЗБР (2016– 2021 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Горецитираните имоти, предмет на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Същите попадат в границите на защитени зони от мрежата Натура 2000, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие BG0001023 “Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.) и BG0002098 “Рупите” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на Министъра на околната среда и водите.
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираната горе защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.).
При направената проверка за допустимост в изпълнение на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002098 “Рупите”, определен със заповедта за обявяването й.
В представеното уведомление, съгласно изискванията на чл. 10 от Наредбата за ОС и приложенията към него липсва подробна информация по отношение на предвидените за изграждане инфраструктурни връзки. Това затруднява извършването на преценка за вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционното предложение върху горецитираните защитени зони, предвид което е необходимо с искането да се:
1. Представят схеми на електрозахранване и водоснабдяване на обекта и схема на предвиденото за изграждане локално пътно платно с обяснителни записки към схемите.
2. Да бъде направено описание и характеристика на всички имоти, които ще бъдат засегнати от предвидените за изграждане инфраструктурни връзки (водопровод, ел. провод и локално пътно платно).
След представяне на горната информация и въз основа на възможността, предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС по изискуемата се процедурата по реда на чл. 31 от ЗБР ще се произнесем на етап „представяне на информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС“.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Гоце Делчев и кметство с. Корница и БДЗБР.