Съдържание

Посетители

В момента има 104  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №37/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на кравеферма за отглеждане на 69 крави в имот №032102 в землището на с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: ЕТ„ЗП – ИБРАХИМ ХАДЖИ“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.12/12.02.2016 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

С настоящето инвестиционно предложение се предвижда изграждане на кравеферма за отглеждане на 69 бр. животни в индивидуални боксове. За целта е предвидено да се изгради сграда, в която да се разположат боксове за отглеждане на животните, доилна зала, помещение за съхранение на млякото, машинно отделение и административно-битова част. Предвижда се изграждане и на торова лагуна за временно съхранение на торовата фракция с обем 600 куб. м.
Електрозахранването на кравефермата е предвидено от съществуваща мрежа, чрез изграждане на подземен кабел с дължина около 200 м.
Имотът е водоснабден от съществуваща В и К мрежа. Отпадъчните води от дейността на кравефермата (битови и производствени) е предвидено да се заустват във воден обект р. Туфча, чрез отвеждащ колектор, след пречистването им от малка пречиствателна станция.
Достъпът до имота се осъществява по граничещ с него полски път.
Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1 буква „д“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ-Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-11/17.03.2017 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо Плана на управление на речните басейни на ЗБР (2016– 2021 г.) и Плана за управление на риска от наводнения на ЗБР (2016– 2021 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо, на отстояние 1000-1900 м от местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение са разположени границите на защитени зони BG0002076 “Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 51/2010 г.) и BG0001021 “Река Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаните защитени зони.
След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони BG0002076 “Места” и BG0001021 “Река Места”.

Копие от писмото е изпратено до кмета на община Гоце Делчев и кметство с. Корница и БДЗБР.