Съдържание

Посетители

В момента има 210  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Д. Р.

документация за инвестиционно предложение: „Жилищно строителство – изграждане на девет броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57176.27.18, местност Гнилник по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация и документация с инвестиционното предложение се предвижда жилищно строителство след разделянето на посочените по-горе имоти. Предвидено е от:
- имот с идентификатор 57176.41.5 и площ 3501 кв. м по КККР на с. Поленица да се образуват пет броя урегулирани поземлени имоти с предназначение за „жилищно строителство“ - имоти с проектни идентификатори: 57176.41.40 и площ 701 кв. м; 57176.41.41 и площ 700 кв. м; 57176.41.42 и площ 700 кв. м; 57176.41.43 и площ 700 кв. м и 57176.41.44 с площ 700 кв. м;
- имот с идентификатор 57176.42.7 и площ 3788 кв. м по КККР на с. Поленица да се образуват шест броя урегулирани поземлени имоти всеки с площ 591 кв. м и предназначение за „жилищно строителство“- имоти с проектни идентификатори: 57176.42.90, 57176.42.91, 57176.42.92, 57176.42.93, 57176.42.94, 57176.42.95 и алея за достъп до новообразуваните имоти - имот с проектен идентификатор 57176.42.96 и площ 244 кв. м.
Във всеки от новообразуваните имоти се предвижда изграждане по една двуетажна еднофамилна жилищна сграда със застроена площ около 100 - 140 кв. м, като застрояването ще бъде съобразено със следните устройствени показатели за зона „Жм“: плътност на застрояване - 65 %; кинт – 1.2; плътност на озеленяване - 40 % и височина на застрояване - 10 м.
Електрозахранването ще се осъществи от електроразпределителната мрежа в района. Водоснабдяването на бъдещите жилищни сгради ще се осъществи, чрез изграждане на водопроводни отклонения до съществуващ уличен водопровод, съгласно становища с изходни данни за проектиране и условия за присъединяване с изх.№865 и 866 от 25.07.2023 г. на „УВЕКС“ ЕООД - гр. Сандански. В района няма изградена канализация, предвид което за отвеждането на отпадъчните води ще бъдат изградени две водоплътни изгребни ями, в границите на два от новообразуваните имоти от 57176.41.5 и 57176.42.7, а от тях ще бъде изградена площадкова канализация до всички останали имоти.
Достъпът до новообразуваните имоти ще се осъществява от селскостопански пътища, граничещи с имотите – имоти с идентификатори 57176.41.5 и 57176.42.45 по КККР на с. Поленица и предвидената алея за достъп.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 10, буква „б” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС, предвид което инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ – Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка, относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и план за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район. Съгласно становище с изх. №П-01-336(1)/28.11.2023 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие от което Ви предоставяме за съобразяване), инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените План на управление на речните басейни на ЗБР (2016 – 2021 г.) и План за управление на риска от наводнения на ЗБР (2016 – 2021 г.), при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо, на отстояние около 2800 м са разположени границите на защитена зона BG0002098 „Рупите” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 28/2010 г.), изм. и доп. със заповед № РД - 567/28.06.2022 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 54/2022 г.).
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.
След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове птици и популации, предмет на опазване в защитена зона BG0002098 „Рупите”.
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Сандански и кметство с. Поленица и директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.