Съдържание

Посетители

В момента има 71  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „СТАНКОВ СОЛАР“ ЕООД

документация за Уведомление за Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 66460.427.15, местност Ливадище по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград с цел отреждането му „за фотоволтаична електроцентрала“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

 

І. По отношение на изискванията на глава VІ от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената документация проектът на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 66460.427.15 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Симитли се инициира с цел промяна предназначението му от „нива“ в „за фотоволтаична електроцентрала“.
С проекта се предвижда в имота да се изгради фотоволтаична електроинсталация при спазване на устройствените показатели за зона (Соп) – Плътност на застрояване до 60 % и Кинт до 2.5. Произведената енергия от централата е предвидено да се присъедини към ВЕЛ 20 кV „Асфалтова база“, п/ст. Симитли и нов трансформаторен пост в имота.
Съгласно Удостоверение с №568/21.12.2023 г. на кмета на община Симитли, спрямо предвижданията на Предварителни проект на Общ устройствен план на община Симитли, имот с идентификатор 66460.427.15 попада в земеделски територии с допустима промяна на предназначението за производствени-складови и обслужващи дейности, и се устройства по нормативите за зона Соп.
С ПУП - ПЗ не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложение № 21 и № 2 на ЗООС, но се предполага значително въздействие върху околната среда при прилагането му, предвид което попадат в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) и подлежат на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
На основание чл. 81, ал. 3 от ЗООС, процедурата по ЕО следва да се извърши едновременно с изготвянето на проекта за изменението на ПУП - ПЗ и преди одобряването му. Планът следва да се одобрява от Общински съвет - Симитли, съгласно което и предвид разпоредбата на чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ – Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

От извършената справка относно местоположението на имота предмет на проекта на ПУП на община Благоевград се установени, че:
- настоящият проект на ПУП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ);
- настоящият проект на ПУП не попада в границите за защитени зони като част от европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).
Проектът на ПУП за поземлен имот с идентификатор 66460.427.15 по КККР на гр. Симитли с цел отреждането му „за фотоволтаична електроцентрала“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп.) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони по чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, която се извършва чрез процедурата по преценяване на необходимостта от екологична оценка (ЕО) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.
Въз основа на възможността предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, с преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на горепосочения ПУП с предмета и целите на опазване на защитените зони, ще се произнесем на етапа на внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.