Съдържание

Посетители

В момента има 102  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „ИН ТРЕЙД“ ООД и К. К.

документация за: „Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ VII-2668, кв. 6 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград отреден за ”Цех за бутилиране на олио”, за образуване на 2 броя нови УПИ. УПИ VII-134 по имотни граници на имот с идентификатор 65334.201.134 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, с предназначение ”за производствено-складови дейности” и нов УПИ VІІ-133 по имотни граници на имот с идентификатор 65334.201.133 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, с предназначение ”за производствено-складови дейности и фотоволтаична централа“

СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с изискванията на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО)

 

Днес, 17.02.2023 г., РИОСВ – Благоевград съобщава за постъпило искане за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ VII-2668, кв. 6 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград отреден за ”Цех за бутилиране на олио”, за образуване на 2 броя нови УПИ. УПИ VII-134 по имотни граници на имот с идентификатор 65334.201.134 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, с предназначение ”за производствено-складови дейности” и нов УПИ VІІ-133 по имотни граници на имот с идентификатор 65334.201.133 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, с предназначение ”за производствено-складови дейности и фотоволтаична централа“ - ново ниско свободно застрояване. с възложители „ИН ТРЕЙД“ ООД и К. К.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС, на електронен адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41230  и в РИОСВ - Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ № 1, стая № 10.