Съдържание

Посетители

В момента има 231  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител:„Х СОЛАР ПАРК“ ЕООД

документация за Уведомление за „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за промяна предназначението на следните поземлени имоти: поземлен имот с идентификатор 77058.19.75 в местността Келя и поземлени имоти с идентификатори 77058.23.106 и 77058.23.27 в местността Турченето по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград; поземлени имоти с идентификатори 65108.30.47 и 65108.30.53 в местността Св. Димитър и поземлен имот с идентификатор 65108.31.49 в местността Петрел. Ливади/Беш П. по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Садово, община Хаджидимово, област Благоевград; поземлени имоти с идентификатори 56109.22.42 и 56109.23.43 в местността Истиково по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Петрелик, община Хаджидимово, област Благоевград, за изграждане и експлоатиране на енергийни обекти на техническата инфраструктура – инсталиране на фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и подстанция“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

 

І. По отношение на изискванията на глава VІ от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Изработването на ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП за промяна предназначението на следните поземлени имоти: поземлен имот с идентификатор 77058.19.75 в местността Келя и поземлени имоти с идентификатори 77058.23.106 и 77058.23.27 в местността Турченето по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград; поземлени имоти с идентификатори 65108.30.47 и 65108.30.53 в местността Св. Димитър и поземлен имот с идентификатор 65108.31.49 в местността Петрел. Ливади/Беш П. по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Садово, община Хаджидимово, област Благоевград; поземлени имоти с идентификатори 56109.22.42 и 56109.23.43 в местността Истиково по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Петрелик, община Хаджидимово, област Благоевград, за изграждане и експлоатиране на енергийни обекти на техническата инфраструктура – инсталиране на фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и подстанция е допуснато с Решение № 378 по Протокол № 33 от проведено заседание на Общински съвет -Хаджидимово проведено на 02.09.2022 г.
Основната цел на ПУП-ПРЗ е промяна на предназначението на имоти с начин на трайно ползване „Пасища“ и с обща площ 1744090 кв. м от земеделски за неземеделски нужди, за инсталиране на възобновяеми енергийни източници от слънчева енергия - фотоволтаична централа и подстанция.
С проекта на ПУП-ПРЗ не се очертава рамката на бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на ЗООС, но се предполага значително въздействие върху околната среда при прилагането им, предвид което попадат в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 4 от Наредбата за ЕО и подлежат на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
На основание чл. 81, ал. 3 от ЗООС, процедурата по ЕО следва да се извърши едновременно с изготвянето на проекта на плана и преди одобряването му. Проектите на плановете следва да се одобряват от Общински съвет - Хаджидимово, съгласно което и предвид разпоредбата на чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ-Благоевград.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Имотите, предмет на ПУП-ПРЗ не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).
Имотите, предмет на ПУП-ПРЗ попадат частично в границите на защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), а именно:
Части от поземлени имоти с идентификатори 56109.22.42 и 56109.23.43 в местността Истиково по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Петрелик, община Хаджидимово, област Благоевград, попадат в границите на защитена зона BG0000220 „Долна Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна съгласно приложение № 2 към т. 2 от Решение №802 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на Списък на защитени зони за опазване на дивите птици и на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, изменено и допълнено с Решение №52 на Министерския съвет от 2008 г., Решение №811 на Министерския съвет от 2010 г. за изменение и допълнение на списъци на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за приемане на Списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, Решение №660 на Министерския съвет от 2013 г. за изменение на списъци на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за приемане на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, Решение №223 на Министерския съвет от 2014 г. за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за приемане на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, Решение №615 на Министерския съвет от 2020 г. и с Решение №564 на Министерския съвет от 2021 г. (ДВ, бр. 64 от 2021 г.) и Решение №588 на Министерски съвет от 2021 г. за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр.67 от 2021 г.).
На този етап не са налични данни за местоположението на предвидените ПУП-ПП.
Горепосоченият проект на ПУП-ПРЗ попадат в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп.) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони по чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, която се извършва чрез процедурата по преценяване на необходимостта от екологична оценка (ЕО) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.
Въз основа на възможността предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, с преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на така заявения ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП с предмета и целите на опазване на защитените зони, ще се произнесем на етапа на внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
В същата следва да бъде представена информация и документация относно: местоположението на предвидения ПУП-ПП, необходимост от премахване на съществуваща дървесна растителност с цел реализация на предвидената инвестиционна инициатива; ограждане на имотите, предмет на плана; въздействия върху растителната покривка в обхвата на производствената площадка (например необходимост от използване препарати за борба с плевели и нежелана растителност), други по Ваша преценка.