Съдържание

Посетители

В момента има 275  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „СОЛАР 21МВ“ ЕООД

документация за Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатори 14492.18.3, 14492.18.4, 14492.18.5, 14492.18.49 и 14492.18.50 в един общ поземлен имот с идентификатор 14492.18.15, местност Пороя по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, с начин на трайно ползване „нива“ в „за изграждане на фотоволтаична централа за производство на ел. енергия до 1 MW при спазване параметри на застрояване на устройствена зона „Смесена многофункционална зона“ и Подробен устройствен план - Парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия на гр. Кресна за осъществяване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 14492.18.15, местност Пороя по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

 

І. По отношение на изискванията на глава VІ от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Изработването на проектите на горните планове е допуснато с Решение № 435 по Протокол № 33/28.10.2022 г. на Общински съвет - Кресна.
Поземлен имот с идентификатор:
- 14492.18.3 е с площ 2133 кв. м и начин на трайно ползване „Нива“;
- 14492.18.4 е с площ 1749 и с начин на трайно ползване „Лозе“;
- 14492.18.5 е с площ 989 кв. м и начин на трайно ползване „Ливада“;
- 14492.18.49 е с площ 1075 кв. м и начина на тайно ползване „Лозе“;
- 14492.18.50 е с площ 301 кв. м и начин на трайно ползване „Лозе“.
Основната цел на проекта на ПУП-ПЗ е обединяване на поземлени имоти с идентификатори 14492.18.3, 14492.18.4, 14492.18.5, 14492.18.49 и 14492.18.50 в един общ поземлен имот с идентификатор 14492.18.15 и отреждането му „за изграждане на фотоволтаична централа за производство на ел. енергия до 1 MW“ в смесена устройствена зона „Смесена многофункционална зона“, при следните устройствени показатели:
- Плътност на застрояване - 60%;
- Кинт. - 1,2%;
- Озеленяване - мин. 20 %;
- Височина на застрояването - 8,5 м.
Основната цел на проекта на ПУП-ПП е осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 14492.18.15, местност Пороя по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград.
С проектите на ПУП-ПЗ и свързания с него ПУП - ПП не се очертава рамката на бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на ЗООС, но се предполага значително въздействие върху околната среда при прилагането им, предвид което попадат в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 4 от Наредбата за ЕО и подлежат на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
На основание чл. 81, ал. 3 от ЗООС, процедурата по ЕО следва да се извърши едновременно с изготвянето на проекта на плановете и преди одобряването им. Проектите на плановете следва да се одобряват от Общински съвет - Кресна, съгласно което и предвид разпоредбата на чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ-Благоевград.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Настоящият ПУП-ПЗ не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).
Настоящият ПУП-ПЗ попада в границите на следните защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
• защитена зона BG0002003 „Кресна“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-748/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 97/2008 г.), изменена и допълнена със Заповед №РД-993/21.10.2022 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 85/2022 г.);
• защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-264/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 41/2021 г.), изменена и допълнена със Заповед №РД-992/21.10.2022 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 85/2022 г.).
Горепосоченият проект на ПУП попадат в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп.) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони по чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, която се извършва чрез процедурата по преценяване на необходимостта от екологична оценка (ЕО) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.
Извършената към момента проверка за допустимост в съответствие с разпоредбата на чл. 12, ал. 2, във връзка с ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за ОС установи, че реализацията на горепосоченият ПУП е допустима спрямо режима на дейностите в защитените зони BG0002003 „Кресна“ за опазване на дивите птици и BG0000366 „Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определени със заповедите им за обявяване.
Въз основа на възможността предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, с преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на така заявения проект на плана с предмета и целите на опазване на защитените зони, ще се произнесем на етапа на внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
В същата следва да бъде представена информация и документация относно: местоположението на предвидения ПУП-ПП, необходимост от премахване на съществуваща дървесна растителност с цел реализация на предвидената инвестиционна инициатива; ограждане на имотите, предмет на плана; въздействия върху растителната покривка в обхвата на производствената площадка (например необходимост от използване препарати за борба с плевели и нежелана растителност), други по преценка на възложителя.