Съдържание

Посетители

В момента има 93  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ИГМ-ТРЕЙД“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Разширение на обект: Производствена сграда за метални тръби и профили с административна и битова част в УПИ 142.27, имот с идентификатор 56126.142.27, местност Караач по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич (КККР), чрез присъединяване на имоти с идентификатори 56126.142.5, 56126.142.6, 56126.142.7, 56126.142.9, 56126.142.13, 56126.142.19, 56126.142.25 по КККР на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация и документация имот с идентификатор 56126.142.27 и площ 19120 кв. м, представлява урбанизирана територия с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект. От РИОСВ – Благоевград е издадено писмо с изх. №.№ 1207(1)/03.04.2020 г. на основание по реда и при условията на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС за инвестиционното предложение „Производствено-складови дейности – изграждане на производствена база за студено металообработване в поземлен имот с идентификатор 56126.142.27 по КККР на гр. Петрич“. За изграждането на обекта е издадено Разрешение за строеж № 89/07.07.2021 г. на главния архитект на община Петрич и Заповед №41/14.07.2021 г. на главния архитект за допълване на РС. В имота е започнало изграждането (Фаза I) на производствена сграда за метални тръби и профили с административна и битова част.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда към поземлен имот с идентификатор 56126.142.27, да се присъединят следните имоти с идентификатори:
- 56126.142.5 с площ 4571 кв. м и НТП нива;
- 56126.142.6 с площ 4754 кв. м и НТП нива;
- 56126.142.7 с площ 4749 кв. м и НТП нива;
- 56126.142.9 с площ 4755 кв. м и НТП нива;
- 56126.142.13 с площ 6898 кв. м и НТП нива;
- 56126.142.19 с площ 5162 кв. м и НТП нива;
- 56126.142.25 с площ 15010 кв. м и НТП нива,
като се образува нов УПИ III 142.27.5.6.7.9.13.19.25 с площ 65198 кв. м.
След обединяването на имотите ще се запази започналото строителство и, ще бъдат изградени склад и друга производствена сграда. Дейността на обекта ще бъде свързана със студено металообработване – производството на метални тръби и профили. Основните технологични операции и процеси за получаване на крайния продукт ще включват: приемане на суровини и материали (метални тръби, профили, ламарина); подготовка на материалите за обработка; разкройване, огъване, струговане, шлайфане на материали, в зависимост от изпълняваната поръчка; заготовка по детайл в съответствие с изработваната поръчка; подготовка на готовата продукция; подготовка на резервни части; подготовка на готова заготовка; експедиция на готовите елементи. Не се предвижда на място да се извършва боядисване на детайли и елемент, топлинна обработка или нанасяне на галванични покрития върху металите. Инвестиционното предложение е свързано с увеличаване на капацитета на производство (тръби, кухи профили и др. метални изделия от 6 - 9 т/месечно на 10 - 15 т/месечно.
Ел захранване ще бъде чрез изграждане на собствен трафопост, който ще се захрани от съществуващ стълб на ВЕЛ 20 кV „Биляна“ като се изгради ел. проводно отклонение. За изграждане на електропровод за външно електрозахранване до имот с идентификатор 56126.142.27 по КККР на гр. Петрич, община Петрич от РИСВ – Благоевград е издадено писмо с изх. №657(1)/19.02.2021 г. на основание по реда и при условията на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС. Водоснабдяването за новообразувания имот, ще се осъществи от съществуващ водопровод ф90, чрез изграждане на външен водопровод, съгласно изготвена схема към одобрения със Заповед № I-С-65/08.06/2020 г. ПУП-ПРЗ за имот 56126.142.27 по КККР на гр. Петрич. Отпадъчните води ще бъдат отведени и заустени в съществуваща бетонова канализация ф1000, изградена в имот с идентификатор 56126.85.50, представляващ полски път.
Предвижда се обособяване на паркинг с капацитет до 10 паркоместа и ограждане на имота с метална мрежа и бетонови колове.
Транспортен достъп до новообразувания имот се запазва през съществуващото УПИ 142.27 от общински пътища от север и от юг, съгласно одобрения ПУП – ПРЗ за имот с идентификатор 56126.142.27 по КККР на гр. Петрич.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 10 буква “б” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ – Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка, относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и план за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-328(1)/20.10.2022 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие от което Ви предоставяме за съобразяване), инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените План на управление на речните басейни на ЗБР (2016 – 2021 г.) и План за управление на риска от наводнения на ЗБР (2016 – 2021 г.), при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Имотите, предмет на инвестиционното предложение не попадат в граници на Защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Най-близо на отстояние около 1000 м са разположени границите на защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-349/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 57/2021 г.).
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.
След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница”.
Копие от писмото е изпратено до директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и кмета на община Петрич