Съдържание

Посетители

В момента има 129  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Петрич

документация за: Проект за Подробен устройствен пан - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 69119.67.78, местност Пещерата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Старчево, община Петрич, област Благоевград за „фотоволтаична електроцентрала“

СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с изискванията на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО)

 

Днес, 23.11.2022 г., РИОСВ – Благоевград съобщава за постъпило искане за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Проект за Подробен устройствен пан - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 69119.67.78, местност Пещерата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Старчево, община Петрич, област Благоевград за „фотоволтаична електроцентрала“ с възложител Община Петрич.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС, на електронен адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40864  и в РИОСВ - Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ № 1, стая № 10.