Съдържание

Посетители

В момента има 153  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „ГЕО РЕСУРС“ ЕООД

документация за Уведомление за Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване с отреждане за „Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаична електроцентрала“ на поземлен имот с идентификатор 66460.17.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

 

І. По отношение на изискванията на глава VІ от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената документация имот с идентификатор 66460.17.2 и площ 7.546 дка по КККР на гр. Симитли, представлява урбанизирана територия с НТП: За дърводобивната и дървообработващата промишленост.
Със Заповед №196/0405.2022 г. на кмета на община Симитли е допуснато:
1. Изработване на ПУП – ПЗ, с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“ и отреждането на имот с идентификатор 66460.17.2 по КККР на гр. Симитли за „Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаична електроцентрала“.
2. Изработване на инвестиционен проект за „Фотоволтаична централа“ в обхвата на имот с идентификатор 66460.17.2 по КККР на гр. Симитли.
Поземлен имот с идентификатор 66460.17.2 по КККР на гр. Симитли спрямо предвижданията на Предварителния проект за Общ устройствен на община Симитли попада в територии за производствени и складови дейности, съгласно писмо с изх. №04.05-163/12.08.2022 г. на кмета на Общината.
Предвиденото с плана инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от ЗООС, предвид това и свързаният с него ПУП – ПЗ не очертава рамка на бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на ЗООС, но се предполага значително въздействие върху околната среда при прилагането му, предвид което попада в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
На основание чл. 81, ал. 3 от ЗООС, процедурата по ЕО следва да се извърши едновременно с изготвянето на ПУП – ПЗ и преди одобряването му. Проектът за на ПУП – ПЗ следва да се одобрява от Общински съвет - Симитли, съгласно което и предвид разпоредбата на чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ – Благоевград.
При направена справка е установено, че имотът попада в район със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед №РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите във връзка с което е изискано становище от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БД ЗБР) относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите в утвърдените Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район. Съгласно становище с изх. №П-01-267(1)/23.09.2022 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие от което Ви предоставяме за съобразяване), инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените План на управление на речните басейни на ЗБР (2016 – 2021 г.) и План за управление на риска от наводнения на ЗБР (2016 – 2021 г.), при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Проектът на ПУП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп., наричана по-долу „Наредбата за ОС”) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).
Имотът предмет на плана не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и в границите на защитени зони, като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР. Най-близо са разположени BG0000366 „Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-264/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 41/2021 г.), на най-близко геодезично разстояние над 4208 м и защитена зона BG0002003 „Кресна“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-748/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 97/2008 г.), на най-близко геодезично разстояние над 4196 м.