Съдържание

Посетители

В момента има 179  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Благоевград

документация за: „Проект на Програма за управление на отпадъците на община Благоевград, област Благоевград за периода 2021 - 2028 г."

СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с изискванията на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО)

 

Днес, 11.01.2022 г. , РИОСВ – Благоевград съобщава за постъпило искане за преценяване на необходимостта от екологична оценка за „Проект на Програма за управление на отпадъците на община Благоевград, област Благоевград за периода 2021 - 2028 г. с възложител Община Благоевград.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС, на електронен адрес:  http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37806  и в РИОСВ - Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ № 1, стая № 10.