Съдържание

Посетители

В момента има 311  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „АКВАРИЯ М“ ООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на ферма от плаващи мрежени клетки (садкови съоръжения), монтирани на място (на вода) на потонна линия (пътека) в язовир Нова Ловча, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 14341.27.3, местност Цикандилка, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград и поземлен имот с идентификатор 51860.8.161 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Нова Ловча, община Хаджидимово, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация язовир „Нова Ловча“ е с обща площ от 109 155 кв.м и е образуван от поземлен имот с идентификатор 14341.27.3, местност Цикандилка по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гайтаниново, община Хаджидимово и поземлен имот с идентификатор 51860.8.161 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Нова Ловча, община Хаджидимово, област Благоевград.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда създаване на рибовъдно стопанство „Нова Ловча“, което ще използва акваторията на язовира за производство на аквакултури. Ще се извършват два вида дейности:
- Производство на аквакултури в садкова инсталация;
- Свободно отглеждане на аквакултури за извършване на любителски платен риболов.
Садкова инсталация
• непълносистемно отглеждане;
• тип на производствените съоръжения – 20 броя плаващи мрежести клетки - садки в язовир;
• независимо водоползване на повърхностен воден обект;
• интензивно отглеждане на аквакултури;
• сладководни аквакултури
Във водохранилището ще има изградена една садкова понтонна плаваща инсталация. Тя ще включва 20 броя производствени садки. Този брой садки ще се достигне поетапно, като в началото ще се монтират 4 броя садки и след това ще се увеличава техния брой до достигане на 20 броя.
Садковата инсталация ще е изградена от 3 понтонни линии. На едната понтонна линия ще има 8 броя садки, а на другите ще има по 6 броя садки.
За обслужаване на садките ще има понтонни пътеки са с широчина 1,80 м., които ще са монтирани върху полиетиленови тръби с диаметър 200 мм.
Садковата инсталация ще е разположена в определена зона с координати. При изменение на водното ниво във водохранилището на язовира, понтонните съоръжения могат да се преместват в границите на тази зона.
Обшата площ на акваторията, заета от садковата инсталация ще бъде 2,400 дка.
Производствените садки са предвидени за отглеждане на шаран.
Максималния работния воден обем на производствените садки ще е общо 4 712,4 m3 и това позволява количеството произвеждана риба годишно да достигне 80 ÷ 90 тона. Това ще включва 13 500 бр. шаран с тегло 500 гр. и 7 200 бр. шаран с тегло 1 100 гр.
Свободно отглеждане на аквакултури
• непълносистемно отглеждане;
• тип на производствените съоръжения - язовир
• независимо водоползване на повърхностен воден обект;
• екстензивно отглеждане на аквакултури;
• сладководни аквакултури.
Ще се отглеждат свободно бял и пъстър толстолоб, бял амур, шаран и европейски сом. Ще се използва цялата площ на язовира.
Планира се годишно произвежданата риба, чрез свободно екстензивно отглеждане да бъде приблизително 10 тона. Това ще включва: шаран – 5 000 бр.; толстолоб (бял и пъстър) – 3000 бр.; бял амур - 500 бр.; европейски сом - 200 бр.
Произведената в стопанството риба ще се превозва до търговските обекти на едро дребно и до местата за преработка охладена (в каси под лед).
За осъществяване на дейността във фермата за аквакултури ще бъде изградена съпътстваща инфраструктура без масивно строителство. На брега на язовира ще бъде поставен контейнер - малък склад за фуражи и инструменти, ледогенератор, фургон (контейнер) за охраната и персонала, мобилен електрически генератор, преместваема химическа тоалетна, контейнер за отпадъци. Ще се монтират камери за видеонаблюдение на определени места. Ще има диспенсъри за питейна вода за обслужващия персонал. За обслужване на садките ще се използва лодка с извънбордов двигател.
Предвид гореизложеното така заявеното инвестиционно предложение попада в т. 1, буква „е“ на Приложение № 2 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и план за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-293(1)/19.10.2021 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ (2016-2021 г.) и ПУРН (2016 – 2021 г.) на ЗБР при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията описани в становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони чрез процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.
При извършената към момента проверка относно местоположението на инвестиционното предложение спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи следното:
- инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ;
- инвестиционното предложение попада в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното ЗБР, в случая в границите на защитена зона BG0002078 „Славянка“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-751/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ. бр. 97/2008 г.) и на защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-350/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 57/2021 г.).
Извършена към момента проверка за допустимост на основание 40, ал. 2 във връзка с чл. 12, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за ОС установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на дейностите в защитените зони BG0002078 „Славянка“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш”, определен със заповедите им за обявяване.
Въз основа на възможността предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, РИОСВ – Благоевград ще се произнесе с преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на така заявеното инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване на засегнатите защитени зони на етапа на внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване от ОВОС.
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Хаджидимово, кметство с. Нова Ловча и кметство с. Гайтаниново, и директора на БДЗБР