Съдържание

Посетители

В момента има 154  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА СИМИТЛИ

документация за Уведомление  за Проект на Програма за опазване на околната среда на община Симитли, област Благоевград за период 2021 - 2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

I. По отношение на изискванията на Глава Шеста, Раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Програмата за опазване на околната среда на община Симитли е изготвена на основание и в съответствие с изискванията на чл. 79, т. 1 от Закона за опазване на околната среда и е с период на изпълнение от 2021 до 2025 г.
Формулирани са следните стратегически цели:
Стратегическа цел 1 – „Поддържане и подобряване качеството на живот на населението в общината, чрез създаване на условия за устойчиво управление на околната среда, запазване природните дадености в региона и създаване на възможности за развитие на устойчив туризъм”.
Стратегическа цел 2 – „Подобряване на административния капацитет за управление на околната среда, повишаване на екологичната култура, информираност и активно участие на гражданите при формулиране на политиките за опазването на околната среда решаване на екологични проблеми”.
За постигането на стратегическите цели е необходимо да бъдат изпълнени следните специфични цели и приоритети:
За Стратегическа цел 1
• Специфична цел 1.1. Редуциране нишата на риска от замърсяване на околната среда чрез подобряване на инфраструктурата и осигуряване на други съпътстващи дейности.
- Приоритет 1.1.1. Поддържане качеството на атмосферния въздух;
- Приоритет 1.1.2. Изграждане, доизграждане и реконструкция на водопреносната и канализационна инфраструктура на територията на община Симитли и изграждане на ПСОВ в населените места;
- Приоритет 1.1.3. Оптимизиране на системата за управление на отпадъците на територията на Общината;
- Приоритет 1.1.4. Благоустрояване на населените места;
- Приоритет 1.1.5. Повишаване на енергийната ефективност и използване на алтернативни източници на енергия;
• Специфична цел 1.2. Опазване и поддържане на биологичното разнообразие, увеличаване на зелените площи в общината.
- Приоритет 1.2.1. Опазване и съхранение на биологичното разнообразие в защитените зони и територии намиращи се на територията на Община Симитли;
- Приоритет 1.2.2. Развитие на зелените площи за широко обществено ползване в общината и поддържане на наситена парковата среда;
- Приоритет 1.2.3. Екологосъобразно използване на природните ресурси за развитие на устойчив туризъм;
• Специфична цел 1.3. Ефективно и ефикасно използване и управление на горските ресурси и осигуряване на превенция за справяне с климатичните промени и природни бедствия.
- Приоритет 1.3.1. Прилагане на превантивни мерки за справяне с климатичните промени, природни бедствия и екологични рискове
За Стратегическа цел 2
• Специфична цел 2.1. Повишаване на квалификацията на служителите от общинската администрация за прилагане на екологичното законодателство и синхронизиране на общинските нормативни документи с националните изисквания в областта.
- Приоритет 2.1.1. Създаване на възможности за повишаване на професионалната квалификация на служителите от местната администрация отговарящи за управлението и опазването на околната среда;
- Приоритет 2.1.2. Актуализация и допълване на общинските наредби и програми в областта на околната среда;
• Специфична цел 2.2. Привличане на обществеността при вземане на решения по въпроси свързани с околната среда и повишаване екологичната култура на населението.
- Приоритет 2.2.1. Насърчаването на гражданското участие при решаването на проблемите свързани с опазването на околната среда;
- Приоритет 2.2.2. Повишаване на общественото съзнание и културата за изграждането на нови модели на поведение на обществото, щадящи околната среда и съдействащи за устойчивото развитие
С Програмата се определя рамка на бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложение № 1 и/или Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда, поради което попада в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 3 от Наредбата за ЕО и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от ЕО.
Програма за опазване на околната среда в община Симитли, област Благоевград за период 2021 - 2025 г. следва да се одобрява от Общински съвет – Симитли, съгласно което и предвид разпоредбата на чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ – Благоевград.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Програмата за опазване на околната среда на община Симитли 2021-2027 год. попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп.) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта ѝ с предмета и целите на опазване на защитени зони по чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, която се извършва чрез процедурата по преценяване на необходимостта от екологична оценка (ЕО) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.
С настоящото обръщаме внимание за следното:
1. В т. 3.4.1 от представената програма не се съдържа пълна информация за защитените територии по смисъла на Закона за защитените територии, попадащи в обхвата на община Симитли.
В териториалния обхват на община Симитли попадат следните защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии:
• част от Национален парк „Рила“, обявен за народен парк със Заповед №114/24.02.1992 г. на МОС (ДВ, бр. 20/1992 г.) и прекатегоризиран в национален парк със Заповед №РД-397/15.10.1999 г. на МОСВ (ДВ, бр. 44/2000 г.).
С Решение № 552/2001 г. на Министерски съвет е приет План за управление на националния парк.
• част от Национален парк „Пирин“, обявен за Народен парк със Заповед №3074/08.11.1962 г. на КГГП (ДВ, бр. 43/1963 г.) и прекатегоризиран в национален парк със Заповед №РД-395/15.10.1999 г. на МОСВ (ДВ, бр. 44/2000 г.).
С Решение № 646/2004 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 53/2004 г.) е приет План за управление на националния парк;
• Природна забележителност „Пирамида от гранит в местността Момина скала“, обявена и в граници определени със Заповед №468/30.12.1977 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда (ДВ, бр. 6/1978 г.);
• Защитена местност „Находище на осилест здравец“, обявена и в граници определени със Заповед № РД-14/12.01.2012 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 14/2012 г.).
В териториалния обхват на община Симитли попадат части от следните защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:
• защитените зони BG0000495 „Рила” за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявени със Заповед № РД-229/11.03.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 24/2020 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-259/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 40/2021 г.);
• защитените зони BG0000209 „Пирин” за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявени със Заповед № РД-572 от 08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84 от 2008 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-284/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 44/2021 г.);
• защитена зона BG0002129 „Рила буфер” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-229/11.03.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 24/2020 г.);
• защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-352/11.04.2013 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ. бр. 48/2013 г.);
• защитена зона BG0002003 „Кресна“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-748/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 97/2008 г.);
• защитена зона BG0000636 „Ниска Рила” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №177/03.04.2019 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 29/2019 г.);
• защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-348/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 57/2021 г.);
• защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-264/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 41/2021 г.).
2. Изведените конкретни мерки в частта „Изводи и препоръки“ към точка 3.4 и по-конкретно формулираната мярка в т. 1 е много обща, насочена към определена категория защитена територия, без да се изяснява защо е наблегнато на същата, както и не изяснява към кои механизми за контрол е насочена. С така формулираната мярка не са формулирани параметри, които да се оценяват/преценяват за нейното постигане/непостигане.
3. Залегналите с плана за действие мерки/дейности/проекти за постигане на изведените за постигане цели са допустими при съобразяване с:
• режимите на защитените територии по смисъла на Закона за защитените територии в обхвата на плана, определени със ЗЗТ, заповедите за обявяването им и с утвърдените планове за управление, ако има такива;
• режимите на защитените зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ в обхвата на плана, определени със заповедите за обявяването им и с плановете им за управление, ако има такива.
Подробна информация и публичен достъп до данните за защитените зони, като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ и свързаните с тях документи са налични на интернет страницата на Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000 /natura2000.moew.government.bg/, където може да намерите данни и за видовете и местообитанията, предмет на опазване в защитените зони.
Подробна информация и публичен достъп до данните за защитените територии по смисъла на ЗЗТ и свързаните с тях документи са налични на интернет страницата на Изпълнителна агенция по околна среда, секция „Регистър на защитените територии и защитените зони в България“ /eea.government.bg/zpo/bg/.