Съдържание

Посетители

В момента има 140  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Доклад за състояние на околната среда

Регионална инспекция по околна среда и води - Благоевград публикува годишен доклад за състоянието на околната среда през 2009 г. на регионално ниво. Докладът се изработва в съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда.

Неговата цел е да представи пред гражданите, неправителствените организации, местните органи на самоуправление и всички, които проявяват интерес, състоянието и проблемите на околната среда в Благоевградска област, тенденциите и динамиката на промените и степента на въздействие на факторите, които замърсяват и увреждат жизнената среда, както и извършените основни законодателни, административни и инвестиционни мерки в тази област.

Представени са резултати от мониторинга, извършван Изпълнителна агенция по околната среда, контролната дейност по отношение компонентите на околната среда и факторите на въздействие, информационно-образователната дейност, политиката за околна среда на местно и регионално ниво.

Докладът е на разположение на всички заинтересовани лица в информационния център на РИОСВ. Публикуван е и на интернет страницата на eкоинспекцията на адрес: http://riosvbl.org.

 

Доклад за състояние на околната среда за 2009 година