Съдържание

Посетители

В момента има 646  гости и няма потребители и в сайта

Новини

През месец юни от експертите на РИОСВ – Благоевград са извършени 106 броя проверки на 86 обекта

През месец юни 2024 г. от експертите на РИОСВ – Благоевград са извършени общо 106 проверки на 86 обекта, като 11 броя от проверките са извънредни – 4 броя по жалби и сигнали, 2 броя по постъпила информация в уведомления за инвестиционни предложения, 2 броя по искане на органите на МВР и прокуратурата и 3 броя други проверки, свързани с провеждане на СПИ, възникнал пожар на територията на РДНО и по искане на общината.

В рамките на осъществения контрол през месеца са дадени 10 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия и предприемане на мерки. За периода са постъпили 15 броя жалби и сигнали, по които са предприети съответните мерки.

Съставени са 3 броя акта за установяване на административно нарушение: 1 бр. за извършено нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух от дружество в с. Баня, общ. Разлог за неизпълнение на предписание за представяне на копия на въведени досиета на системите за монтираното и експлоатирано стационарно климатично и термопомпено оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, 1 бр. за извършено нарушение на Закона за опазване на околната среда от Община, изразяващо се в неизпълнение на дадено предписание и 1 бр. за извършено нарушение на Закона за управление на отпадъците от дружество в гр. Сандански, изразяващо се в установено нерегламентирано третиране на отпадъци.

През месеца са издадени 4 броя наказателни постановления, с които са наложени имуществени санкции в размер на 9000 лева. Две имуществени санкции за извършено нарушение на Закона за управление на отпадъците, изразяващо се в неводене на отчетност на отпадъците и 2 броя са за извършени нарушения на Закона за водите за ползване на повърхностен воден обект с цел заустване на отпадъчни води без необходимото за това основание. Сключени са 6 броя споразумения между нарушителите и наказващия орган за приключване на административнонаказателното производство по установени нарушения на Закона за управление на отпадъците, Закона за водите и Закона за биологично разнообразие.

За отбелязване на Световния ден на околната среда – 5 юни от РИОСВ – Благоевград са проведени 9 броя инициативи, от които са обхванати над 600 ученици от училища и деца от детски градини в учебни заведения в гр. Благоевград и гр. Кочериново.

Пълният текст на месечния отчет е публикуван на интернет страницата на РИОСВ – Благоевград в секция „Контролна дейност“, подсекция „Месечни отчети“.