Съдържание

Посетители

В момента има 237  гости и няма потребители и в сайта

Новини

През месец май от експертите на РИОСВ – Благоевград са извършени 80 броя проверки на 57 обекта

През месец май 2024 г. от експертите на РИОСВ – Благоевград са извършени общо 80 проверки на 57 обекта, като 18 броя от проверките са извънредни – 5 броя по жалби и сигнали, 3 броя по изпълнение на предписание, 1 брой по налагане на санкция, 1 брой по искане на органите на МВР и прокуратурата, 5 бр. по заповед/писмо на МОСВ/ИАОС и 3 бр. други проверки, свързани с нов обект и нова дейност. В рамките на осъществения контрол през месеца са дадени 43 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия и предприемане на мерки. За периода са постъпили 19 броя жалби и сигнали, по които са предприети съответните мерки.

Съставени са 4 броя акта за установяване на административно нарушение: 1 бр. на дружество в гр. Петрич за извършено нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух за неспазване изискванията за провеждане на емисионен контрол – собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници и 3 бр. по Закона за управление на отпадъците, от които 2 бр. за извършени нарушения от кметове на общини, изразяващи се в установено нерегламентирано замърсяване с отпадъци и 1 бр. за неводене на отчетност от дружество със седалище в гр. Гоце Делчев.

През месеца са издадени 4 броя наказателни постановления, с които са наложени имуществени санкции в размер на 6500 лева. Една имуществена санкция за извършено нарушение на Закона за управление на отпадъците, изразяващо се непредприемане на необходимите мерки по организация и управление на битови отпадъци и 3 броя са за извършени нарушения на Закона за водите за ползване на повърхностен воден обект с цел заустване на отпадъчни води без необходимото за това основание и за заустване на отпадъчни води в отклонение на нормите за допустима степен на замърсяване. Сключени са 3 броя споразумения между нарушителите и наказващия орган за приключване на административнонаказателното производство по установени нарушения на Закона за управление на отпадъците и Закона за опазване на околната среда.

За отбелязване на Европейския ден на „Натура 2000“ – 21 май 2024 г. и Световния ден на биологичното разнообразие – 22.05.2024 г. от РИОСВ – Благоевград са проведени 4 броя инициативи, от които са обхванати над 150 ученици от училища в гр. Петрич.

Пълният текст на месечния отчет е публикуван на интернет страницата на РИОСВ – Благоевград в секция „Контролна дейност“, подсекция „Месечни отчети“.