Съдържание

Посетители

В момента има 156  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Складовете за излезли от употреба продукти за растителна защита на територията на РИОСВ – Благоевград ще бъдат закрити най-късно до края на 2029 г.

sreshta PRZНай-късно до края на 2029 г. предстои да бъдат закрити всички складове, съхраняващи негодни и излезли от употреба пестициди и други продукти за растителна защита в териториалния обхват на РИОСВ – Благоевград.

Това стана ясно на среща, която се проведе на 07.06.2024 г. в екоинспекцията. В нея взеха участие представители на Областна администрация – Благоевград, на общините Сандански, Петрич, Разлог, Струмяни, и жители. Експерт на Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ от Министерството на околната среда и водите взе участие в събитието онлайн.

Обезвреждането на продуктите за растителна защита с изтекъл срок на годност ще се извърши в специализирани инсталации, извън територията на страната в рамките на Програма „Мониторинг, контрол и обезвреждане на негодни за употреба продукти за растителна защита (ПРЗ) и мерки за превенция“, финансирана по Швейцарско-Българска Програма за Сътрудничество (ШБПС). Основна дейност на програмата е събиране, препакетиране, измерване на складираните количества негодни за употреба продукти за растителна защита по складове и транспортирането им до съоръжения за трайно обезвреждане. Дейностите по почистване на складовете ще се контролират от комисия, която ще включва представители на РИОСВ – Благоевград, Регионална здравна инспекция, Пожарна безопасност, Общинска администрация, Областна администрация и собствениците на складовете.

По време на срещата от експерти на РИОСВ – Благоевград е представена презентация за запознаване на присъстващите с основните акценти и цели на програмата, дейностите и мерките по възстановяване на засегнатите площи, чрез ремедиация и рекултивация. Обсъдени са очакванията на всяка заинтересована страна и ангажиментите, които възникват във връзка с изпълнение на програмата.

Разисквани са възникналите въпроси относно критериите при приоритизирането на складовете за почистване, конкретните задължения на общините и другите собственици на складовете за изпълнение на програмата, вкл. и за информираност на населението и предприемане на мерки за последващ контрол с цел предотвратяване използването на забранени ПРЗ и нови замърсявания. От страна на РИОСВ е поет ангажимент за своевременно информиране на заинтересованите лица за изпълнението на програмата.

На територията на инспекцията съществуват 10 склада, в които се съхраняват 42 тона негодни за употреба ПРЗ. Складовете са разположени в 9 населени места на територията на 5 общини. Общият брой на населението, което живее в тези населени места е 54 135 човека.