Съдържание

Посетители

В момента има 151  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Публично обсъждане на изпълнението на Плана за управление на Природен парк „Рилски манастир“

IMG 0815На 16.01.2024 г. в сградата на посетителския и информационен център на Природен парк „Рилски манастир“ се проведе публично обсъждане по изпълнението на Плана за управление на парка, съгласно разпоредбите на Закона за защитените територии.

На събитието присъстваха представители на РИОСВ – Благоевград, Областна администрация Кюстендил, Община Рила, РДГ Кюстендил, ТП ДГС „Рилски манастир“, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, НЕК ЕАД „Язовири и каскади“, Дирекция на „Национален парк Рила“, Дирекция на Природен парк „Беласица“ и др.

Служители на паркова дирекция към Природен парк „Рилски манастир“ докладваха за изпълнението на дългосрочните цели, заложени в Плана за управление, свързани с възстановяване, опазване и поддържане на биологичното разнообразие, опазване и поддържане на инфраструктурата, отговорност за опазване на природата и нормални правила на поведение на туристите. Чрез изпълнението им са проведени значителен брой образователни програми, изградена е техническа инфраструктура, територията на парка е обезпечена с информационно указателни табели, знаци и др. подобни.