Съдържание

Посетители

В момента има 162  гости и няма потребители и в сайта

Новини

През октомври експертите от РИОСВ – Благоевград са извършили 114 проверки на 90 обекта

През месец октомври 2023 г. от РИОСВ – Благоевград са извършени общо 114 проверки на 90 обекта, като 25 броя от проверките са извънредни – 7 броя по жалби и сигнали, 2 броя по изпълнение на предписания, 5 броя след постъпила в РИОСВ информация от други органи, лица и публикувана информация в интернет, 9 броя по искане на структури в системата за защита на обществения ред и сигурност, 1 брой на нов обект и 1 брой по налагане на санкция.

В рамките на осъществения контрол през месеца са дадени 46 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия и предприемане на мерки. За периода са постъпили 10 броя жалби и сигнали, по които са предприети съответните мерки.

Съставени са 6 броя акта за установяване на административно нарушение (АУАН). 4 броя са за извършени нарушения на Закона за водите - за ползване на повърхностен воден обект река Рилска с цел заустване на отпадъчни води от два броя обекта в местност Рилски манастир, община Рила, без необходимото за това основание, за ползване на повърхностен воден обект река Струма с цел заустване на отпадъчни води от обект в град Благоевград, и за ползване на повърхностен воден обект река Изток с цел заустване на производствени отпадъчни води от обект в град Разлог без необходимото за това основание. 1 бр. акт за извършено нарушение в град Петрич на Закона за чистотата на атмосферния въздух, изразяващо се в извършване на дейност по възстановяване (събиране и съхраняване) на флуорсъдържащи парникови газове от климатичните системи на моторните превозни средства без наличие на съответен документ за правоспособност. 1 бр. за извършено нарушение на Закона за управление на отпадъците, изразяващо се в неизпълнение на предписание на обект в град Белица, област Благоевград.

Издадено е 1 брой наказателно постановление, с което е наложена имуществена санкция в размер на 600.00 лева на дружество в землище на село Крушево, община Гърмен, което не е изпълнило задължението си в рамките на две последователни календарни години да извърши собствени периодични измервания на показателите за шум, излъчван в околната среда. Сключено е едно споразумение за приключване на административнонаказателното производство по установено нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Пълният текст на месечния отчет е публикуван на интернет страницата на РИОСВ – Благоевград в секция „Контролна дейност“, подсекция „Месечни отчети“.