Съдържание

Посетители

В момента има 292  гости и няма потребители и в сайта

Новини

През февруари експертите от РИОСВ – Благоевград са извършили 73 проверки на 55 обекта

През месец февруари 2023 г. от РИОСВ – Благоевград са извършени общо 73 проверки на 55 обекта, като 23 от проверките са извънредни - 12 по жалби и сигнали, една последваща проверка по изпълнение на предписание, 6 по писма от МОСВ; по една по налагане на ПАМ и по постъпила документация в уведомление за инвестиционно предложение и 2 извънредни проверки, проведени съвместно с БДЗБР и с РУ „Полиция“, гр. Петрич.

В рамките на осъществения контрол през месеца са дадени 42 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия и предприемане на мерки.

За периода са постъпили 11 броя жалби и сигнали, по които са предприети съответните мерки, а сигналите извън компетентността на РИОСВ са препратени за решаване от съответните компетентни органи, за което са уведомени жалбоподателите.

Съставен е един акт за установяване на административно нарушение по Закона за водите заради неизпълнение на задължения на дружество да поддържа в техническа и експлоатационна изправност пречиствателното съоръжение.

Издадени са и две наказателни постановления за нарушения на Закона за водите, с които са наложени имуществени санкции в размер общо на 2500 лева. Едната (в размер на 2000 лв.) е за ползване на повърхностен воден обект без издадено разрешително за заустване на отпадъчни води, които са формирани, събрани и отведени от канализационна мрежа. Втората (в размер на 500 лева) е за това, че не е извършен собствен мониторинг за количеството и качеството на отпадъчни води.

Пълният текст на месечния отчет е публикуван на интернет страницата на РИОСВ – Благоевград в секция Начало/Контролна дейност/Месечни отчети.