Съдържание

Посетители

В момента има 200  гости и няма потребители и в сайта

Новини

31 март 2023 г. е крайният срок за представяне на отчети за ОРВ и ФПГ

31 март 2023 г. е крайният срок за представяне в РИОСВ – Благоевград на годишни отчети за 2022 г. от дистрибутори, ползватели, преработватели и оператори на оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове и озоноразрушаващи вещества.

На 24.02.2023 г. влязоха в сила изменения и допълнения на Наредба №1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (Наредбата), с които се осигурява техническа възможност за изпълнение на задължението на физически лица и юридически лица за подаване на годишни отчети, съгласно чл. 31, чл. 32, ал. 1, чл. 33, ал. 1, чл. 34 и чл. 35, ал. 1 от Наредбата.

Към настоящия момент е налице обективна невъзможност да се изпълни срокът, заложен в разпоредбите, които уреждат създаването на информационната система по чл. 17г, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, чрез която ще се подават годишни отчети от посочените лица, съгласно чл. 39, чл. 39а, чл. 39в и чл. 39г, което налага уреждането на материята до създаването на информационната система и нейното технологично функциониране.

До осигуряване прилагането на изискванията за подаване на отчетите по електронен път, посредством информационната система, отчетите ще продължат да се представят както и досега – на електронен носител (диск, флаш памет) на регионалните инспекции по околната среда и водите в срока по чл. 39а, ал. 2 от наредбата.

Срокът за подаване на отчетите за периода от 01.01.2022 до 31.12.2022 г. е 31.03.2023 г.