Съдържание

Посетители

В момента има 164  гости и няма потребители и в сайта

Новини

ВАЖНО! КОМПЛЕКСНА УСЛУГА

КОМПЛЕКСНА УСЛУГА, касаеща заверяване на Работен лист за класификация на отпадъците от подгрупа 18 01

Дължимата държавна такса по чл. 8, ал. 3 от Наредба №2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (обн. в ДВ бр. 66 от 2014 г., с посл. изм. и доп. ДВ бр. 86 от 06.10.2020 г.) може да бъде платена по банков път по сметката на съответното РЗИ, както следва:

1. Регионална здравна инспекция – Благоевград:
Банка: „Общинска банка“ АД
Банкова сметка: IBAN: BG62SOMB91303150877401
SWIFT BIC код: SOMBBGSF

2. Регионална здравна инспекция – Кюстендил:
Банка: „ДСК“ ЕАД
Банкова сметка: IBAN: BG08STSA93003100761601
BIC код: STSABGSF

Съгласно чл. 28 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето (Загл. доп. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) за издаване на становище за класифициране на отпадъци се събира таксата е в размер на 43 лв. (четиридесет и три лева).

Забележка: При плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането - „Издаване на становище за класификация на отпадъци“.