Съдържание

Посетители

В момента има 152  гости и няма потребители и в сайта

Новини

31 март краен срок за всички титуляри на разрешителни за заустване, издадени по реда на Закона за водите да представят доклади

РИОСВ – Благоевград уведомява всички титуляри на Разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, че съгласно изискванията на чл. 48, ал.1, т.12 от Закона за водите (ДВ, бр.67/1999 г. с посл. изм. и доп.), в срок до 31 март 2022 г. е необходимо да предоставят на директора на РИОСВ доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително за предходната 2021 г.

Същият следва да бъде представен и на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.

При неизпълнение на задълженията е предвидена административно-наказателна отговорност, съгласно разпоредбите на чл.200, ал.1, т.4 от Закона за водите.

 

Примерен  формуляр  на доклада