Съдържание

Посетители

В момента има 75  гости и няма потребители и в сайта

Новини

До 31 март – декларации за използвани ЛОС и представяне на ПУР за 2018 г.

31 март е крайния срок за представяне в РИОСВ – Благоевград на информация за консумацията на разтворители и количеството вложени разтворители за предходната година. Задължението за ежегодно деклариране е за всички оператори на инсталации, извършващи дейности с употреба на продукти, съдържащи органични разтворители, изброени в Приложение № 1 към Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г., с изм. и доп.).

Образец на Декларация може да изтеглите от Тук.

Посоченият срок се отнася и за представяне на Планове за управление на разтворителите (ПУР) за инсталации, надвишаващи праговите стойности за консумация на разтворители (ПСКР), посочени в Приложение № 2 към наредбата за всяка конкретна дейност.

При непредставяне в срок на необходимата информация, в Закона за чистотата на атмосферния въздух е предвидена строга административно – наказателна мярка – имуществена санкция в размер на 15 000 лева.