Съдържание

Посетители

В момента има 78  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Влезли в сила промени в Закона за управление на отпадъците (ЗУО) в сила от 03.01.2017 г.

Промените се отнасят до разрешения и регистрационни документи за дейности с отпадъци, както и за дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки.

За извършване на дейности по разглобяване на употребявани автомобилни компоненти или на цели автомобили с цел получаване на части, детайли и вещества с последващото им съхранение и/или продажба се изисква притежаване на разрешение за извършване на дейности с отпадъци.
Дейностите с отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки са допустими само на площадки, разположени на територии, за които съгласно устройствен план са допустими производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорти с национално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопански предназначение (чл. 38). Привеждането на тези дейности в съответствие с новите изисквания е до 03.01.2019 г., като за целта е необходимо лицата, извършващи тези дейности да подадат заявление за тяхното изменение и/или допълнение до компетентния орган, към което да приложат оригинал или заверено от компетентния орган копие – извадка от влязъл в сила устройствен план или от друг удостоверителен документ, доказващ, че площадката отговаря на изискванията на чл. 38, ал. 1 от ЗУО и заверено копие на документ за собственост или копие на договор за наем, придружен с документ за собственост. Това не се отнася за случаите, когато площадката/площадките за извършване на дейностите с отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки отговарят на посочените по-горе изисквания (§66, ал. 1 и 2 от ПЗР на ЗИД на ЗУО).
В случай, че площадката не отговаря на изискванията на чл. 38, ал. 1 от ЗУО, разрешението, съответно регистрационният документ, запазват действието си за срок от две години от влизане в сила на този закон, т.е. до 03.01.2019 г., като в срок до 03.04.2019 г. лицето е длъжно да преустанови дейността и да предприеме необходимите мерки за почистване на площадката. Когато разрешението или регистрационният документ включват и площадка/и, съответно дейности с отпадъци, които отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1, компетентният орган изменя служебно разрешението, съответно регистрационния документ, като заличава площадката/площадките, съответно дейностите с отпадъци, които не отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1 (§66, ал. 3 и 4 от ПЗР на ЗИД на ЗУО).
Към заявлението за разрешение или регистрационен документ за площадки за извършване на дейности с ОЧЦМ, отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло, отпадъци от опаковки, ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС се прилага оригинал или заверено от компетентния орган копие-извадка от влязъл в сила устройствен план или от друг удостоверителен документ, доказващ, че площадката отговаря на изискванията на чл. 38, ал. 1, а за всички останали площадки – извадка от влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) (чл. 69, ал. 1, т. 9 и чл. 78, ал. 4, т. 5).
Към заявлението за разрешение или регистрационен документ се прилага заверено копие на документ за собственост или копие на договор за наем, придружен с документ за собственост (чл. 69, ал. 1, т. 10 и чл. 78, ал. 4, т. 3).
Не се изисква прилагане към заявлението за издаване/изменение на разрешение или регистрационен документ на удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК за липса на задължения, тъй като документът се изисква по служебен път от компетентния орган. При забавяне получаването на удостоверението след срока за издаване на акта, същият се издава в тридневен срок от получаването му (чл. 69, ал. 9 и чл. 71, ал. 2; чл. 78, ал. 7 и 11).
Разплащанията по сделки с ОЧЦМ към физически лица могат да се извършват по касов път (плащане в брой), когато общата стойност на сключените от съответното физическо лице сделки с ОЧЦМ не надвишава 100 лв. в рамките на една календарна година. Всички останали разплащания по сделки с ОЧЦМ се извършват по безкасов път (чл. 38, ал. 4 и ал. 5).
Размерът на банковата гаранция за разрешение за извършване на дейности с ОЧЦМ се намалява на 15 000 лв., а за всяка следваща площадка, на която се предвижда дейността – размерът не се променя (чл. 69, ал. 2). Подновяването на банковата гаранция за разрешение за извършване на дейности по третиране на ОЧЦМ в размер на 15 000 лв. и допълнително по 5 000 лв. за всяка следваща площадка следва да се извърши в срок до 03.01.2018 г. (§65, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗУО).
Въвеждат се банкови гаранции за разрешение за извършване на дейности по третиране на ИУМПС и ИУЕЕО в размер на 15 000 лв. (чл. 69, ал. 2) и допълнително по 5 000 лв. за всяка следваща площадка, като същите следва да се представят в срок до 03.04.2017 г. При неизпълнение на тази разпоредба разрешението на лицето, извършващо дейности с ИУЕЕО и ИУМПС, се отнема или се изменя служебно от компетентния орган, като се заличават дейностите с ИУЕЕО и ИУМПС (§65, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗУО). Размерът на банковите гаранции не зависи от броя на изброените потоци отпадъци.