Съдържание

Посетители

В момента има 194  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Във връзка с публикации в медиите РИОСВ – Благоевград предоставя следната информация

С Решение № БД-13-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка е решено да не се извършва ЕО на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за селищни образувания „Гуровица“, „Свети Иван“, „Грамадето“, „Кошерината“, „Карантията“, „Средореко“, „Асаница“, „Герачени улици“ в землището на гр. Банско, община Банско, област Благоевград. При прилагането му няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за селищни образувания е в съответствие с устройствените предвиждания на Общия устройствен план на община Банско, за който е извършена процедура по екологична оценка, приключила със Становище по екологична оценка № БД-01/01.10.2015 г. на директора на РИОСВ-Благоевград.

Обект на преценката са съществуващи 8 бр. селищни образувания с обща площ 1894,09 дка, в т.ч:
• Зони с одобрени ПУП – 840 дка (зони с реализирано строителство – 565 дка и свободни зони с одобрен ПУП – 275 дка);
• Терени за инфраструктура – 176 дка;
• Свободни зони – земеделски земи – 878 дка.

С ПУП – ПРЗ не се предвижда строителство на нови хотелски и ваканционни комплекси. Предвижда се основно изграждане на обслужващи обекти, паркове, градини, детски, спортни площадки. Не се предвижда изграждане на втора кабинкова линия, както и нова инфраструктура свързана със ски-зони Банско.

В обхвата на селищните образувания не попадат защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за Биологичното разнообразие (ЗБР). Селищните образувания „Гуровица“, „Свети Иван“, „Грамадето“, „Кошерината“, „Карантията" и „Средореко“ граничат частично със защитени територии и защитени зони. Със Становище по екологична оценка на Общия устройствен план на община Банско е залегнала мярка да се предвидят междинни свободни територии между елементите на ОУП, разположени непосредствено до границите със защитени територии, респ. до защитените зони.

В настоящия ПУП – ПРЗ е заложена буферна зона от земи, които да останат със статут на земеделски земи между НП „Пирин“ и зоните за строителство. В изпълнение на горецитираната мярка буферната зона минава по по-голямата част на контактната зона на територията на парка, като изключение правят единственото местата, на които има вече процедирани индивидуални ПУП или изградена инфраструктура.

Относно процента на застрояване на новите урегулирани зони той е намален спрямо допусканите предходни ПУП, както и в имотите, за които има процедирани планове, но няма реализирано строителство. Стойността на плътността на застрояване – 30 %, е зададена като параметър от проекта за ОУП на община Банско. В тази връзка около защитените територии се образуват няколко зони, движейки се концентрично от границата на НП „Пирин“ към границата на града, а именно буферна зона от земеделски имоти без право на застрояване, зона с намалени показатели – 30 % плътност на застрояване и зони с действащи планове и реализирано строителство. Спазването на това изискване е отново в съответствие с заложените в Становището по ЕО за ОУП на Банско – мерки.

В хода на процедурата по преценяване необходимостта от екологична оценка е изискано становище от БДЗБР, взето предвид при изготвяне на решението. Съгласно становището отпадъчните води на новите селищни образувания ще се отвеждат разделно – чрез канализация за битово-фекални води и канализация за дъждовни, дренажни и инфилтрирани води до съществуващата канализация на гр. Банско. Преди да се заустят в р. Глазне битовите отпадъчни води ще се пречистват в предвидената за изграждане Пречиствателна станция за отпадъчни води за 29 980 екв. жители. Същата е предвидена да третира отпадните води от населението на града и от туристите в активния сезон, както и ще преустанови прякото и непрякото замърсяване на подземните води.

Обръщаме внимание, че в решението е допусната техническа грешка в площта на „Герачени улици“ – същото е с площ 349 дка, а общата площ на всички селищни образования е 1894 дка.