Съдържание

Посетители

В момента има 80  гости и няма потребители и в сайта

Новини

31.12.2016 г. е крайният срок всички бензиностанции да бъдат оборудвани със система, съответстваща на Етап ІІ на улавянето на бензиновите пари (УБП)

РИОСВ – Благоевград информира, че съгласно Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини, всяка нова бензиностанция или съществуваща такава, която е преминала през основен ремонт на системата за зареждане с гориво, се оборудва със система, съответстваща на Етап ІІ на улавянето на бензиновите пари.

В срок до 31.12.2016 г. всички съществуващи бензиностанции се оборудват със система, съответстваща на Етап ІІ на УБП.
Всички оператори, които експлоатират бензиностанции, следва да водят прошнурован, прономерован и заверен от РИОСВ- Благоевград дневник за състоянието на системата, съответстваща на Етап ІІ на УБП. Формата на дневника е регламентиран в Приложение №8 към чл. 14д от Наредба №16/1999 г.
Съответствието на системата с Етап ІІ на УБП се доказва чрез маркиране със стикер от Български институт по метрология (БИМ) или оправомощено от председателя на БИМ лице.

Напомняме, че след 01.01.2017 г. РИОСВ – Благоевград ще започне незабавни проверки за изпълнение изискванията на Наредба №16/1999 г. При констатирани нарушения ще бъдат наложени санкции, съгласно административно – наказателните разпоредби на Закона за чистотата на атмосферния въздух- глоба от 2 000 до 10 000 лв. , съответно имуществена санкция в размер от 5 000 до 20 000 лв.