Съдържание

Посетители

В момента има 116  гости и няма потребители и в сайта

Вътрешни актове

Актове 2011 г.

РИОСВ-Благоевград

Списък на издадените актове за 2011 година

Общи:

  1. Заповед №1/03.01.2011 г. на директора на РИОСВ-Благоевград за определяне на длъжностни лица с права за съставяне на актове за установени административни нарушения по ЗУО
  2. Заповед №2/03.01.2011 г. на директора на РИОСВ-Благоевград за определяне на длъжностни лица с права да упражняват контрол във връзка с трансграничния превоз на отпадъци по ЗУО
  3. Заповед №3/03.01.2011 г. на директора на РИОСВ-Благоевград за определяне на длъжностни лица с права да упражняват контрол за спазване на изискванията за третиране на отпадъци и на условията на разрешението и регистрационния документ по ЗУО
  4. Заповед №100/07.06.2011 г. на директора на РИОСВ-Благоевград за утвърждаване на вътрешни правила за работа на служителите с Административния регистър

  5. Заповед №224/01.11.2011 г. на директора на РИОСВ-Благоевград за определяне на длъжностни лица с права да упражняват контрол за спазване на изискванията на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологичните щети
  6. Заповед № 235/18.11.2011 г. на директора на РИОСВ-Благоевград за утвъпждаване на Правилник за планиране, организиране, извършване, отчитане на проверките и образуване на административно-наказателно производство в РИОСВ-Благоевград

  7. Заповед №236/18.11.2011 г. на директора на РИОСВ-Благоевград за определяне на длъжностни лица с права да упражняват контрол върху инсталациите и съоръженията в промишлеността, включително за категориите промишлени дейности по Приложение № 4 към чл. 117, ал.1 ат Закона за опазване на околната среда