Съдържание

Посетители

В момента има 116  гости и няма потребители и в сайта

Вътрешни актове

Актове 2010 г.

РИОСВ-Благоевград

Списък на издадените актове за 2010 година

Общи:

 1. Заповед № 20/01.02.2010 г. на директора на РИОСВ-Благоевград за поддържане на регистър на постъпилите писмени и устни заявления по смисъла на чл. 24 от ЗДОИ
 2. Заповед № 36/04.03.2010 г. на директора на РИОСВ-Благоевград за утвърждаване отчет по изпълнение на приоритетните цели на РИОСВ-Благоевград за 2009 г. и приоритетни цели на РИОСВ-Благоевград за 2010 година
 3. Заповед № 80/12.05.2010 г. на директора на РИОСВ-Благоевград за комисия за оценка и провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движимо имущество – частна държавна собственост
 4. Заповед № 81/14.05.2010 г. на директора на РИОСВ-Благоевград за определяне на първоначална тръжна цена на продавано движимо имущество – частна държавна собственост
 5. Заповед № 89/27.05.2010 г. на директора на РИОСВ-Благоевград за утвърждаване на актуализирана «Харта на клиента»
 6. Заповед № 94/31.05.2010 г. на директора на РИОСВ-Благоевград за утвърждаване на Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки от РИОСВ – Благоевград
 7. Заповед № 150/13.08.2010 г. на директора на РИОСВ-Благоевград за назначаване на постоянно действаща експертна комисия за организиране на дейността във връзка с организирането на учрежденчески архив
 8. Заповед № 173/30.09.2010 г. на директора на РИОСВ-Благоевград за утвърждаване на План за действие при усложнена зимна обстановка 
 9. Заповед № 176/04.10.2010 г. на директора на РИОСВ-Благоевград за определяне на комисия, за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба движимо имущество – частна държавна собственост
 10. Заповед № 177/04.10.2010 г. на директора на РИОСВ-Благоевград за определяне на тръжна цена на продавано движимо имущество – частна държавна собственост
 11. Заповед № 189/20.10.2010 г. на директора на РИОСВ-Благоевград на основание чл.16 ал.1 от Наредба № 7 за продажба на движимо имущество – частна държавна собственост