Съдържание

Посетители

В момента има 95  гости и няма потребители и в сайта

Услуги

Утвърждава на работни листи за класификация на отпадъци

I. Наименование на услугата

Утвърждаване на работни листове за класификация на отпадъци

II. Правно основание

Административнопроцесуален кодекс (АПК)

Закон за управление на отпадъците (ЗУО)

Закон за Търговския регистър (ЗТР)

Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (Наредба № 2)

Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати (НРНКОЕХВП)

III. Характеристика

Настоящата процедура указва реда за класифициране на отпадъците чрез утвърждаването на работни листи, осигуряващо екологосъобразното им управление в съответствие със ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
Цел – удостоверява съответствието на посочените кодове в работните листи с вида и свойствата на отпадъците, които се генерират от дейността на даден обект
Предмет – отпадъците, които се генерират от дейността на даден обект
Притежателят на отпадъци е длъжен да класифицира отпадъците, образувани в резултат от дейността му, като предприеме всички необходими действия по реда на Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. Той извършва нова класификация на отпадъците при промяна на суровините и/или технологичните процеси, която води до изменение на състава и свойствата на отпадъка (чл. 4 от Наредба № 2 от 23 юли 2014 г.). За да се осъществи такова класифициране, следва да бъде извършено утвърждаване на представени от притежателя работни листи за класификация на отпадъците.
Според § 1, т. 17 ДР ЗУО, "Отпадък" е всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи.
Според § 1, т. 29 ДР ЗУО, "Притежател на отпадъци" е причинителят на отпадъци или физическото или юридическото лице, в чието владение се намират те.
Според § 1, т. 30 ДР ЗУО, "Причинител на отпадъци" е физическо или юридическо лице, при чиято дейност се образуват отпадъци (първичен причинител на отпадъците), или всеки, който осъществява предварителна обработка, смесване или други дейности, водещи до промяна на свойствата или състава на отпадъка.

 

IV. Процедура по извършване на административната услуга

1. Компетентен орган

Компетентен да разгледа и утвърди работни листи за класификация на отпадъците е директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия се образува съответният отпадък (чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 от 23 юли 2014 г.).

2. Заявител

Физически и юридически лица, които са регистрирани като търговци по търговския закон или по националното си законодателство на държавни и общински предприятия, сдружения на общини, кооперации и бюджетни предприятия по смисъла на параграф 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, които отговорят на изискванията на този закон.

3. Необходими документи:

Притежателят на отпадъци е длъжен да представи за всеки отпадък следните документи:
1. попълнен РАБОТЕН ЛИСТ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ по Приложение № 5 към чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. в два екземпляра с определен шестцифрен код на отпадъка;
2. описание на технологичния процес, в резултат на който се образува отпадъкът, източник и произход на отпадъка, състав и свойства на използваните при процеса суровини и материали;
3. информационни листове за безопасност на химичните вещества и препарати, използвани като изходни суровини за технологичния процес, в резултат на който се образува отпадъкът, в съответствие с чл. 31 от Регламент (ЕО) №1907/2006 на Европейският парламент и на Съвета;
4. за състава и свойствата на отпадъка от периодични издания и литература, от търговската мрежа, от други източници на специализирана информация;
5. становище от РЗИ за класификацията на отпадъците от подгрупа 18 01 (чл. 7, ал. 1, т. 5 от Наредба № 2 от 23 юли 2014 г.).
6. Очевидно е, че така посочените документи следва да се представят с писмено искане, изхождащо от заявителя (арг. чл. 29, ал. 2 АПК), с което се иска утвърждаване на работните листи. Конкретни изисквания към този документ не са посочени в нормативната уредба, поради което той се съставя в свободен текст (заявление, искане) и се представя заедно с останалите документи, изрично описани в него. Няма практическа възможност на компетентния орган да се представят останалите писмени доказателства (документи) с устно заявление по реда на чл. 29, ал. 1 АПК поради невъзможността за удостоверяване на датата на представянето им и невъзможност всяко искане да се прави лично от страна на заявителя пред органа.

 

4. Вътрешен ход на административната услуга

  • Адресат

Заявлението и приложените към него документи се адресират до директора на местно компетентната РИОСВ (арг. чл. 8, ал. 1 от Наредба № 2 от 23 юли 2014 г.).

  • Срок за представяне на документите

Срокът, в който документите следва да бъдат представени е не по-късно от два месеца преди образуването на отпадъка на чиято територията се образува (чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 от 23 юли 2014 г.). Когато се налага нова класификация на отпадъците при промяна на суровините и/или технологичните процеси, която води до изменение на състава и свойствата на отпадъка, срокът е същият (чл. 7, ал. 1, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредба № 2 от 23 юли 2014 г.).

  • Ред и срок за отстраняване на непълноти и нередовности в заявлението

Тъй като особен ред и срокове за отстраняване на непълноти и нередовности в заявлението не е предвиден нито в ЗУО, нито в Наредба № 2 от 23 юли 2014 г., следва да се прилагат общите правила, предвидени в АПК. Когато заявлението не е подписано и при съмнение дали то изхожда от посоченото в него лице, компетентният орган изисква неговото потвърждение със собственоръчен или електронен подпис в тридневен срок от съобщението за това. При непотвърждаване в срок производството се прекратява. Ако заявлението не удовлетворява останалите изисквания (например не съдържа данните за заявителя, не са представени необходимите за разглеждането и утвърждаването документи), заявителят се уведомява да отстрани недостатъците в тридневен срок от съобщението за това с указание, че неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството (чл. 30, ал. 1 и 2 АПК).

  • Извършване на проверка за установяване на съответствие

В случай на необходимост РИОСВ извършва проверка на съответния обект за установяване на съответствието на кода с вида на отпадъка и характера на производството, в резултат на което се образува отпадъкът (чл. 7, ал. 5 от Наредба № 2 от 23 юли 2014 г.).

  • Срок за утвърждаване на работните листи

Срокът за извършване на проверката е 30 дни от датата на представяне на документите (чл. 9, ал. 1 от Наредба № 2 от 23 април 2014 г.), съответно от отстраняването на недостатъците в представените документи (арг. чл. 30, ал. 3 АПК). В този срок следва да се утвърдят и работните листи, доколкото друго не е посочено в Наредба № 2 от 23 юли 2014 г.

  • Утвърждаване на работните листи

Компетентният орган издава документ, с който утвърждава кодовете на отпадъците, в случаите, когато представената документация отговаря на изискванията. Единият екземпляр от работния лист се връща на притежателя, а вторият екземпляр се съхранява в РИОСВ (чл. 9, ал. 2 от Наредба № 2 от 23 юли 2014 г.).

  • Връщане на работния лист

При установяване на несъответствие между избрания код и вида на отпадъка или характера на производството директорът на РИОСВ в 15 дневен срок от датата на получаване на документите се произнася с мотивирано становище и връща работния лист на притежателя за определяне на нов код на отпадъка (чл. 7, ал. 2, т. 2 от Наредба № 2 от 23 юли 2014 г.). В тези случаи притежателят на отпадъка представя новия работен лист по описания вече ред в срок до 15 дни от датата на получаване на становището (чл. 7, ал. 4 от Наредба № 2 от 23 юли 2014 г.), при което описаната процедура се провежда отново.

  • Ред за уведомление при преустановяване на образуването на отпадъците

В случай че даден отпадък престане да се образува и липсват източници, от които би могъл да се образува, причинителят на отпадъка подава уведомление по образец съгласно приложение № 7 към чл. 21, ал. 1 от Наредба № 2 от 23 юли 2014 г.до директора на РИОСВ, към което прилага и утвърденият работен лист за класификация на отпадъка.
В 30-дневен срок от получаване на уведомлението РИОСВ извършва проверка на съответния обект за установяване на наличието на източници, от които би могъл да се образува отпадъка

  • Съобщаване

Доколкото особени правила относно съобщаването за прекратяване на производството, утвърждаването на проекта и издаването на удостоверение или връщането на проекта със задължителни предписания не са предвидени, и в тези случаи следва да се приложат общите правила на АПК.
Съобщаването се извършва в тридневен срок от утвърждаването на проекта и издаването на удостоверение, връщането на проекта със задължителни указания или от прекратяването на производството на всички заинтересовани лица (в случая – на заявителя). Съобщаването може да се извърши чрез устно уведомяване, което се удостоверява с подпис на извършилото го длъжностно лице, или чрез отправяне на писмено съобщение, включително чрез електронна поща или факс, ако заявителят е посочил такива (чл. 61, ал. 1 и 2, чл. 56, ал. 3 АПК).

  • Обжалване

Актът за прекратяване на производството може да се обжалва по реда на глава десета, Раздел IV АПК. Изричният отказ на компетентния орган да разгледа по същество заявлението може да се обжалва чрез него пред съда от заявителя, в 14-дневен срок от съобщаването му (чл. 56, ал. 4, чл. 197 АПК). Няма пречка обаче заявителят да поиска ново разглеждане на работните листи вместо да обжалва акта за прекратяване на производството. Прекратяването на производството поради неотстранени нередовности не лишава заинтересованото лице от правото отново да подаде същото искане. Разбира се, то ще бъде разгледано по същество, ако е редовно.
Тъй като в процедурата не се предвижда постановяване на отказ по съществото на искането, а само връщане на притежателя за определяне на нов код на отпадъка, принципно няма да има отказ, който подлежи на обжалване. При всички положения компетентният орган следва да се произнесе по същество, когато не е налице хипотезата на чл. 30 АПК. Ако заявителят счита, че връщането на работния лист е равносилно на отказ, защото съдържа неизпълними и незаконосъобразни указания, той може да оспори акта на компетентния орган пред съда. Такова действие обаче няма практически смисъл, тъй като кодовете на отпадъците са краен брой съобразно Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 от Наредба № 3 от 1 април 2004 г., поради което е невъзможно да се обоснове неизпълнимо указание, дадено от директора на РИОСВ, освен ако се указва да се посочи несъществуващ код. Логиката сочи, че по-подходящо е да се определи точен код на отпадъка, вместо да се настоява съдът да разгледа жалба, по която производството почти сигурно ще бъде прекратено.
Спорът, независимо от акта, който се атакува, и основанието за това, е подсъден на съответния административен съд по местонахождението на компетентната РИОСВ (арг. чл. 132, ал. 1 и чл. 133, ал. 1 АПК). Жалба се подава в 14-дневен срок от съобщаването (чл. 149, ал. 1 АПК).
14-дневният срок започва да тече от датата на уведомяването на заявителя, дори когато компетентният орган не е спазил срока по чл. 61 АПК и е уведомил заявителя по-късно за акта си или за прекратяването на производството. Дори заявителят да е научил по някакъв друг начин за прекратяването на производството или отказа, релевантен за определяне на преклузивния срок за подаването на жалба е моментът на уведомяването по реда на АПК. Ако заявителят въобще не е бил уведомен до момента на подаване на жалбата, същата се счита за подадена в срок.

 

5.Такса

В действащата нормативна уредба не е предвидена такса за утвърждаването на работен лист за класификация на отпадък и съответно такава не следва да се дължи.

V. Резултат от процедурата

Утвърденият работен лист служи за определяне на вида и свойствата на генерираните от съответните обекти отпадъци, които са резултат от дейността на притежателя. Кодовете служат при изработване на следващите документи, изисквани от процедурите за издаване на разрешения и регистрационни документи по ЗУО и за водене на отчетните книги за отпадъци.

VI. Образци и формуляри

1. Образец на работен лист за класификация на отпадъците по чл.7, ал.1, т. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците /Приложение № 5 към чл. 7, ал. 1, т. 1/
2. Образец на работен лист за класификация на отпадъците въз основа на изпитване по чл.7, ал.1, т. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците /Приложение № 6 към чл. 17, ал. 2, т. 1/
3. Образец на уведомление при преустановяване на образуването на отпадъците по чл. 21, ал. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците /Приложение № 7 към чл. 21, ал. 1/.