Съдържание

Посетители

В момента има 91  гости и няма потребители и в сайта

Услуги

Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

I. Наименование на административната услуга

Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

II. Правно основание

Административнопроцесуален кодекс (АПК)

Закон за управление на отпадъците  (ЗУО)

Наредба № 2 за класификация на отпадъците (Наредба № 2)

Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (Тарифата)

III. Характеристика

Цел: С разрешението се указват дейности с отпадъци, които може да извършва дадено лице, както и условията, при които трябва да се извършват тези дейности, с изключение на:

 1. събиране и предварително съхраняване на отпадъци на мястото на образуване, включително на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ);
 2. събиране и транспортиране на отпадъци по смисъла на § 1, т. 41 и 43 от допълнителните разпоредби;
 3. дейности по оползотворяване на неопасни отпадъци, обозначени с кодове R3, с изключение на газификация и пиролиза, когато компонентите, образувани от дейността, се използват като химикали, R5, R11, R12 и R13 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби, с изключение на ОЧЦМ, отпадъци от метални опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС);
 4. дейности по обезвреждане на собствени неопасни отпадъци на мястото на образуването им, обозначени с код D2, D3, D8, D9, D13 и D14 по смисъла на приложение № 1 към § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби;
 5. дейност, обозначена с код R1 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби, отнасяща се до изгаряне с оползотворяване на получената енергия в специализирани за целта съоръжения на неопасни отпадъци, по определението за „биомаса“ по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби;
 6. дейности по обратно приемане на територията на търговски обекти на масово разпространени отпадъци от опаковки, за които има организирана депозитна или друга система за многократна употреба, батерии и акумулатори, електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) и гуми;
 7. дейност по предварително обработване, обозначена с код R12 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби, на собствени неопасни отпадъци от опаковки на мястото на образуването им, включително на територията на търговски обекти;
 8. дейности по разделно събиране на отпадъци, които не се извършват по занятие, като събиране на лекарства с изтекъл срок на годност от аптеките или кампании на общините за събиране на отпадъци в училищата;
 9. дейности като търговец и/или брокер на отпадъци, когато същите не включват дейности с отпадъци на определена площадка.

Предмет: С документа се разрешава извършване на дейности по третиране на отпадъци

IV. Процедура по извършване на административната услуга 

1. Компетентен орган

Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци се издава от директора на РИОСВ, на чиято територия се извършват дейностите.

За извършване на дейности по третиране на отпадъци на площадки, разположени на територията на две или повече РИОСВ, разрешенията се издават от директора на всяка РИОСВ поотделно за площадките на територията на съответната инспекция.

2. Заявител

Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците, разрешение за дейности с отпадъци се издава на лица, регистрирани като търговци по смисъла на българското или по националното си законодателство, на държавни и общински предприятия, сдружения на общини, кооперации и бюджетни предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, които отговарят на изискванията на този закон.

3. Необходими документи

 • да бъде извършена класификация на отпадъците, генерирани от дейността на заявителя(в случаите, в които същият е генератор на отпадъци);
 • да бъде подадено ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ, утвърден от министъра на околната среда и водите до директора на съответната инспекция по околна среда и води и изискващата се документация към него. Заявлението съдържа:

1. седалище и адрес на управление и единен идентификационен код;

2. местонахождението на площадките за третиране на отпадъците;

3. видът (кодът и наименованието), количеството и произходът на отпадъците, които ще се третират;

4. дейностите по третиране на отпадъците, за които се кандидатства, и техният код;

5. методите и технологиите, които ще се прилагат;

6. съоръженията и инсталациите, които ще се ползват, както и техният капацитет;

7. мерките за безопасност и превантивните мерки, които ще се предприемат;

8. категориите ЕЕО, уреди или видовете батерии и акумулатори съгласно съответните наредби по чл. 13, ал. 1 от ЗУО, когато се кандидатства за разрешение за извършване на дейности с ИУЕЕО или НУБА;

9. номерът на постановено решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда, и/или решение по оценка за съвместимост по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, когато се изискват за дейността или свързаните с дейността намерения и обекти.

Към заявлението се прилагат:

 1. документ за платена такса;
 2. документ за правния статут на чуждестранно лице, издаден в съответствие с националното законодателство на заявителя, до три месеца преди подаване на заявлението;
 3. описание на метода за третиране на отпадъците;
 4. проект за рекултивация, мерки и технологии за закриване и за следексплоатационни дейности на площадките за третиране на отпадъци в случаите, когато е приложимо;
 5. хигиенно заключение за спазване на изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 3, издадено от регионална здравна инспекция (РЗИ) – за лицата, извършващи дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина или свързана с тях изследователска дейност на територията на съответната инспекция, или от министъра на здравеопазването – когато дейностите се извършват на териториите на повече от една РЗИ;
 6. декларация от заявителя, че не е свързано лице по смисъла на този закон с лице, на което е отнето разрешението или му е отказано издаването или изменението на разрешение преди изтичането на една година от отнемането или отказа;
 7. план за собствен мониторинг и контрол на депа за отпадъци, на инсталации за изгаряне на отпадъци и на инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци;
 8. оригинал или заверено от компетентен орган копие – извадка от влязъл в сила подробен устройствен план, а в случаите по чл. 38, ал. 1 и оригинал или заверено от компетентния орган копие – извадка от действащ устройствен план или друг удостоверителен документ, в който е посочено разположението на конкретния имот, доказващ, че площадката отговаря на изискванията на чл. 38, ал. 1;
 9. заверено копие на документ за собственост или на договор за наем, придружен с удостоверителен документ за собственост на имота, издаден от компетентните служби, на чиято територия е площадката, съдържащ данни за адреса на обекта, имота, планоснимачния номер и други описателни данни, когато имотът е извън регулация;
 10. документ за определен размер на отчисленията за един тон депониран отпадък и формата на предоставяне на обезпечението съгласно чл. 60 за дейност по обезвреждане на опасни и/или неопасни отпадъци чрез депониране;
 11. банкова гаранция по чл. 60, ал. 2, т. 3 в случаите, когато заявителят е избрал тази форма на обезпечение при кандидатстване за дейност по обезвреждане на опасни и/или неопасни отпадъци чрез депониране;
 12. доказателства за достигната степен на енергийна ефективност за инсталациите за изгаряне на твърди битови отпадъци в случаите, когато заявителят кандидатства за дейности по оползотворяване, обозначена с код R1;
 13. оценка за прилагане на най-добрите налични техники в случаите, когато заявителят кандидатства за дейности по смесване на опасни отпадъци по чл. 8, ал. 3, т. 3 и/или за дейности по т. 13.

Към заявлението по чл. 68 лицата, извършващи дейности с ОЧЦМ, представят банкова гаранция в размер 25 000 лв. и допълнително по 5000 лв. за всяка площадка, на която се предвижда да бъде извършвана дейността.

Банковата гаранция е безусловна и неотменяема и се издава от банка по чл. 2, ал. 5 от Закона за кредитните институции.

Банковата гаранция  се издава в полза на Министерството на околната среда и водите.

4. Вътрешен ход на административната услуга

 • Адресат

ЗАЯВЛЕНИЕТО, заедно със съпътстващата го документация, се подава до компетентния орган - директора на  компетентната РИОСВ (чл.67 от ЗУО).

 • Ред за отстраняване на недостатъци и непълноти в подадените документи

Компетентният орган може еднократно да изисква от заявителя отстраняване на нередовности и/или предоставяне на допълнителна информация към заявлението, когато това е необходимо за изясняване на фактите и обстоятелствата по заявлението и приложенията към него и/или с цел отстраняване на нередовностите. В тези случаи органът уведомява заявителя в срок до 15 дни от постъпване на заявлението. В срок до два месеца от уведомяването заявителят отстранява нередовностите или предоставя допълнителната информация (чл. 69 ал.8, ал.9 и ал.10 ЗУО).

 • Срок за произнасяне

Компетентният орган преценява съответствието на заявлението за издаване на разрешение с изискванията на ЗУО. За издаване на разрешения за дейности по отпадъци компетентният орган или оправомощено от него лице извършва проверка на площадката. В срок 15 дни от подаване на заявление за издаване на разрешение за извършване на дейности по изгаряне или съвместно изгаряне на отпадъци, което отговаря на изискванията на закона, или от отстраняването на нередовности и/или предоставянето на допълнителна информация, компетентният орган съвместно с общините оповестява и осигурява в продължение на един месец при равнопоставеност достъп на заинтересуваните лица до заявлението.

Компетентният орган се произнася с решение в срок до два месеца от получаване на заявлението или от отстраняване на нередовностите и/или предоставянето на допълнителната информация или от изтичането на срока за отстраняване на нередовностите или предоставянето на допълнителна информация, като издава или мотивирано отказва издаването на разрешение.

 • Срок на валидност на разрешението, обхват на правата по него и контрол по изпълнението на дейностите

Разрешението е безсрочно (чл. 72, ал. 1 ЗУО).

Лицата, получили разрешение за дейности с отпадъци имат право да извършват тези дейности на определените в разрешението площадки, при спазване на условията, дадени от компетентния орган, издал разрешението.

На едно лице се издава едно разрешение за всички дейности по третиране на отпадъци на територията на една РИОСВ, независимо от броя на площадките.

Правата по издадените разрешения или откритата процедура по издаването им не могат да се прехвърлят и/или преотстъпват. В случаите на правоприемство правата по разрешението преминават върху правоприемника след писмено уведомяване на компетентния орган, който отразява служебно промяната чрез издаване на решение за изменение на разрешението в срок от 14 дни от датата на уведомяване за промяната.

Не се допуска извършване на дейности с отпадъци чрез упълномощаване освен в случаите, когато притежателят на разрешението се представлява от упълномощен негов служител, назначен с трудов договор.

Компетентният орган - РИОСВ издава дубликат на разрешение, което е изгубено, откраднато или унищожено, въз основа на заявление от притежателя на разрешението. Същият отказва издаването на дубликат на разрешение, когато заявителят си е послужил с неверни данни или разрешението е отнето.

За една площадка се издават толкова разрешения, колкото са лицата, извършващи дейности с отпадъци върху нейната територия.

 • Условия и ред за изменение и/или допълване на издаденото разрешение

Издаденото разрешение се изменя и/или допълва от компетентния орган при:

 1. промяна на нормативните изисквания, свързани с разрешението;
 2. предстоящи промени в суровините или в технологичните процеси, в резултат на които ще настъпят изменения в количеството и вида на отпадъците;
 3. необходимост от допълването му с нови данни, дейности, площадки или условия, при които ще се развиват дейностите;
 4. правоприемство по Търговския закон в случаите по чл. 74, ал. 2;
 5. заличаване на площадка в случаите по чл. 75, ал. 3.

В двумесечен срок от настъпване на промяната по ал. 1, т. 1 лицето подава на хартиен и технически носител или по електронен път заявление за изменение и/или допълнение на разрешението заедно със съответните документи по чл. 68 и/или 69, удостоверяващи промяната и документите по чл. 69, ал. 1, т. 1 и 3.
В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 лицата подават на хартиен и технически носител или по електронен път заявление за изменение и/или допълване на разрешението заедно със съответните документи по чл. 68 и/или 69, удостоверяващи промяната, документите по чл. 69, ал. 1, т. 1 и 3, а лицата, извършващи дейности с ОЧЦМ, и банкова гаранция по чл. 69, ал. 3 от 5000 лв. за всяка нова площадка.

 • Условия за прекратяване действието на издадено решение

Издаденото разрешение за дейности с отпадъци прекратява своето действие със:

 1. отнемането му;
 2. издаването на решение на компетентния орган по заявление от притежателя на разрешението, с което се иска прекратяване на дейността.
След прекратяване действието на разрешението РИОСВ, на чиято територия се намира площадката, контролира изпълнението на условията, свързани с безопасното ликвидиране на дейността и възстановяването (рекултивацията) на терена, като извършва проверка на място и съставя констативен протокол.
 • Условия за отнемане на издадено решение

Издаденото разрешение се отнема:

 1. са представени неверни сведения в документи, послужили за издаване на разрешението;
 2. за период от три години са извършени административни нарушения, за които лицето е било наказвано два пъти с влязло в сила наказателно постановление по реда на глава шеста, раздел II от ЗУО;
 3. се застрашава човешкото здраве и/или се уврежда или замърсява околната среда над допустимите норми;
 4. се извършват дейности с ОЧЦМ без документи за произход по чл. 39, ал. 4 от ЗУО или без писмен договор за предаването им или изброените документи съдържат неверни сведения;
 5. се извършват дейности с отпадъци на площадка, която не е вписана в разрешението или не отговаря на изискванията на чл. 38 от ЗУО за дейностите с ОЧЦМ, отпадъци от метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА и/или ИУМПС;
 6. притежателят на разрешението изхвърля опасни отпадъци на неразрешени за това места;
 7. не е започнало извършването на дейностите, посочени в разрешението, в срок от три години след неговото издаване;
 8. повторно не е изпълнено предписание на компетентните органи във връзка със:
 • неизпълнение на условия, определени в разрешението;
 • воденето на отчетност на отпадъците в съответствие с изискванията на този закон или наредбите по чл. 48, ал. 1 от ЗУО или чл. 13, ал. 1 от ЗУО;
 • несъответствие на документите по чл. 39, ал. 4 от ЗУО с изискванията на този закон.

Компетентният орган по чл. 67 от ЗУО отнема издаденото разрешение, когато се установи повторно, че в нарушение на този закон:

 1. се извършва предаване на отпадъци на лица, които не притежават разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО или изброените документи не съдържат съответния код на предадения отпадък;
 2. се извършват дейности с отпадъци извън посочените в разрешението;
 3. разплащанията по сделки с ОЧЦМ се извършват в нарушение на изискванията на чл. 38, ал. 4 от ЗУО.

При установено нарушение на изискванията на чл. 39, ал. 5, 6 и 7 от ЗУО на определена площадка компетентният орган с мотивирано решение преустановява дейността на площадката и изменя издаденото разрешение, като заличава площадката.

При отнемане на разрешението нарушителят няма право да подава заявление за издаване на ново разрешение за срок една година от датата на отнемането му.

 • Постановяване на отказ за издаване на разрешение

Компетентният орган отказва издаване на разрешение, когато:

 1. заявлението и/или приложените към него документи по чл. 39 ЗУО не отговарят на нормативните изисквания;
 2. заявлението е подадено до една година след изтичане срока на действие на предишното разрешение, в рамките на което заявителят е извършил административни нарушения, за които е бил наказван два или повече пъти с влязло в сила наказателно постановление по реда на глава шеста, раздел II ЗУО;
 3. се установи, че заявителят си е послужил с неверни данни;
 4. е налице неизпълнение на чл. 39, ал. 2 ЗУО (наличие на документи на чужд език, за които не е представен превод);
 5. площадката и дейностите, които ще се извършват на нея, не отговарят на минималните изисквания на наредбите по чл. 24, ал. 2 ЗУО;
 6. заявлението е подадено от организация по оползотворяване (чл. 42, ал. 3 ЗУО).
 • Съобщаване и обжалване на издадените актове

Решенията на компетентния орган се съобщават писмено на заявителите в 7-дневен срок от издаването им.

Органът, издал разрешението за дейности по отпадъци, информира чрез интернет страницата си и по друг подходящ начин обществеността за всяко издадено разрешение, както и за направените изменения и/или допълнения на издадените разрешения в срок до 10 дни от датата на издаването им.

Издаденото разрешение, решението за неговото изменение и/или допълнение, отказът да се издаде, измени и/или допълни разрешението, отнемането, както и решението за заличаване на площадка могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Обжалването  не спира изпълнението на обжалвания акт.

5. Такси

Дължимите такси за издаване на разрешение са както следва:

 • за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) - 200 лв. за всяка площадка поотделно (чл. 12, ал. 1,  Тарифата).;

За изменение и/или допълнение на разрешението се събира такса в размер 50 лв. (чл. 12, ал. 2, Тарифата).

В случаите, когато изменението и/или допълнението на разрешението включва нова дейност, се събира следната такса:

 • за нова площадка - 200 лв. за всяка нова площадка поотделно (чл. 12, ал. 3 от Тарифата);

Таксите се събират при предявяване на искането за предоставяне на услугата. При прекратяване на започнала процедура внесената такса не се възстановява. Таксите постъпват в бюджета на Министерството на околната среда и водите и се отчитат по Единната бюджетна класификация (чл. 30 ал.1 и ал.2 Тарифата).

V. Образци и формуляри

Образец № 1 на заявление по чл. 68, ал. 1 от ЗУО за издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО

Образец № 2 на заявление по чл. 72, ал. 3, т. 2 от ЗУО за издаване на решение за прекратяване действието на разрешение по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО

Образец № 3 на заявление по чл. 73, ал. 2 и 3 от ЗУО за изменение и/или допълнение на разрешение по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО