Съдържание

Посетители

В момента има 99  гости и няма потребители и в сайта

Услуги

Регистрационен документ за дейностите по събиране и транспортиране на отпадъци и съхраняване на неопасни отпадъци

I. Наименование на административната услуга

Издаване на Регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци

II. Правно основание

Административнопроцесуален кодекс (АПК)

Закон за управление на отпадъците (ЗУО)

Наредба № 2 за класификация на отпадъците (Наредба №2)

Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (Тарифата)

III. Характеристика 

Цел:

Регистрационният документ се издава от:

 • директора на РИОСВ, на чиято територия се извършват дейностите с отпадъци;
 • директора на РИОСВ – София, в случай че се заявяват дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, когато заявителят е чуждестранно лице

Предмет:

Регистрация по чл. 35, ал. 3 се извършва на лица, регистрирани като търговци по българското или по националното си законодателство, на държавни и общински предприятия, сдружения на общини, кооперации и бюджетни предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, които отговарят на изискванията на този закон.

Регистрационните документи се вписват в публичния регистър на Изпълнителната агенция по околната среда и водите.

Вид регистрационен режим:

 • Наименование на регистъра: Публичен регистър на издадените разрешения и, регистрационни документи и на закритите обекти и дейности.
 • Компетентен орган: Министърът на околната среда и водите води публичния регистър.
 • Същност на регистъра: компютърна база данни.

Задължени лица – Лицата, извършващи дейности по събиране и транспортиране на отпадъци по смисъла на § 1, т. 41 и 43 от допълнителните разпоредби

 "Събиране" е натрупването на отпадъци, включително предварителното сортиране и предварителното съхраняване на отпадъци, с цел транспортирането им до съоръжение за третиране на отпадъци.

 "Транспортиране" е превозът на отпадъци, включително съпътстващите го дейности по товарене, претоварване и разтоварване, когато се извършва от оператора като самостоятелна дейност.

Значение: Лицата, притежаващи регистрационен документ могат да извършват дейности по транспортиране (събиране и транспортиране) на отпадъците, посочени в регистрационния документ, на територията на цялата страна.

IV. Процедура по извършване на административната услуга

1. Компетентен орган

 • директорът на РИОСВ, на чиято територия се извършват дейностите с отпадъци;
 • директорът на РИОСВ – София, в случай че се заявяват дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, когато заявителят е чуждестранно лице.

2. Заявител

Регистрацията е безсрочна и се извършва на лица, регистрирани като търговци по българското или по националното си законодателство, на държавни и общински предприятия, сдружения на общини, кооперации и бюджетни предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, които отговарят на изискванията на ЗУО.

3. Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издаден съответния административен акт

За извършване на регистрацията лицата по чл. 78, ал. 1 подават заявление по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите - образец 2, съгласно чл. 78, ал. 3 от ЗУО.

Към заявлението се прилагат:

 1. документ за правния статут на чуждестранно лице, издаден в съответствие с националното законодателство на заявителя, до три месеца преди подаване на заявлението;
 2. удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на задължения;
 3. документ за платена такса.
 4. Заявлението, заедно със съпътстващата го документация, се подават на хартиен и технически носител или по електронен път.
4. Вътрешен ход на административната услуга
 • срок за подаване на документите:

преди започване на дейности по събиране и транспорт на отпадъци

 • извършване на проверка на данните, съдържащи се в представената документация
 • срок за произнасяне

Регистрационният документ или мотивирания отказ се издава от директора на регионалната инспекция, на чиято територия се извършват дейностите с отпадъците, в 14-дневен срок от датата на подаване на заявлението.

 • Компетентният орган отказва извършването на регистрацията при:

1. неспазване изискванията на този закон и/или подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

2. неотстраняване на нередовностите в представените документи и/или непредоставяне на изисканата информация в определения срок.

 • ред за обжалване:

Отказът подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 дневен срок от съобщаването му.

5. Такси

Съгласно чл. 13 т.21 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, за издаване на регистрационен документ по чл. 35, ал. 5 ЗУО се дължи такса в размер 180 лева.

За изменение и/или допълнение на регистрация по глава пета, раздел II от ЗУО , в т. ч. на регистрационен документ, се събира такса в размер 50 лв.

Таксата се заплаща при предявяване на искането за предоставяне на услугата. В случай на прекратяване на започналата процедура таксата не се възстановява (чл. 30 ал. 1 и ал.2  от Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите).

V. Резултат от процедурата

Лицата, притежаващи регистрационен документ имат право да извършват транспортиране (събиране и транспортиране), в съответствие с § 1, т. 41 и 43 от Допълнителните разпоредби на ЗУО на територията на цялата страна на отпадъците, посочени в регистрационния документ.

Срок на валидност: Регистрационният документ е безсрочен.

Вписване на промени в заявените данни и обстоятелства – Изменения и допълнения в регистрационния документ се извършват от органа, който го е издал, въз основа на заявление, подадено на хартиен и технически носител или по електронен път, към което се прилагат документите, удостоверяващи промяната.

Прекратяване на регистрацията:

 • по заявление на заинтересованото лице, подадено не по-късно от един месец след преустановяване на дейността;
 • в случай на две нарушения на изисквания на настоящия закон или на подзаконовите нормативни актове по прилагането му, установени с влезли в сила наказателни постановления за период от три години.
VI. Нови образци и формуляри

Издаването на регистрационен документ, изменението и допълнението на регистрационния документ, както прекратяването на регистрацията се извършват от органа, който го е издал, въз основа на съответното заявление, подадено на хартиен и технически носител или по електронен път, както следва:

1. Образец № 2 на заявление за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ по чл. 78, ал. 3 от ЗУО за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци по чл. 35, ал. 5 от ЗУО

2. Образец № 4 на заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ по чл. 79, ал. 1 от ЗУО за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци по чл. 35, ал. 5 от ЗУО

Към  Образец № 4 се прилагат документите, удостоверяващи промяната, както и:

 • документ за платена такса.

3. Образец № 5 на заявление за прекратяване на действие на регистрационен документ по чл. 80, ал. 1 от ЗУО за извършване на дейности по третиране/събиране и транспортиране на отпадъци