Депониране на отпадъците

Решение № БЛ-55-РС/17.12.2021 г.:

Разрешавам предоставянето на сума в размер на 148 320,00 лв. (сто четиридесет и осем хиляди триста и двадесет лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Гърмен по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №4005/02.12.2021 г., допълнено с вх. №№4005(2)/16.12.2021 г. и 4005(3)/16.12.2021 г.

Пълния текст на решението: ТУК